ຮັບຮູ້ການເປີດກວ້າງແລະພັດທະນາຂອງຈີນໃນການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ

2019-02-11 17:15:49 |ມາຈາກ: ວາລະສານ ຈຳປາ

"ດອກບົວທີ່ບານເຕັມໄປທົ່ວເມືອງຜູເຈີເຫີ,ຈັ່ງແມນງາມຫຼາຍ.ໂຮງແຮມທີ່ຈອງໄວນັ້ນແມນສະອາດມີສຸຂະອະນາໄມ,ເຖົ້າແກຮັກແຂກແພງຄົນ,ນີ້ແມນການເດີນທາງທອງທຽວທີ່ສົມບູນແບບ."ໃນວັນທີ 14 ຕຸລາ 2018,ນາງ ຫຼີນລານ(ສຸນິສາໄຊຊະນະວົງເພັດ)ນັກສຶກສາລາວຮຽນຢູຢຸນນານ ແລະ ຫມູເພື່ອນ
ຫາກສຳເລັດການເດີນທາງທອງທຽວຢູເມືອງຜູເຈີເຫີ.ເມື່ອເວົ້າກຽວກັບການເດີນທາງນີ້,ນາງ ຫຼີນລານ ແມນຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ.ນາງ ຫຼີນລານ ມາຮຽນຢູແຂວງຢຸນນານ4 ປີແລວ.ໃນຄວາມຄິດຂອງນາງ,ຖາຢາກຮຽນຮູພາສາຈີນໄດດີ ແລະ ເຂົ້າໃຈຈີນ,ການເດີນທາງທອງທຽວແມນເປັນທາງເລືອກທີ່ດີ.

ນາງຫຼີນລານ ກໍາລັງທ່ຽວຊົມທີ່ສວນຖໍ້າຊີອີວ

"ກອນອອກເດີນທາງ,ຂອຍຊອກຫາຂໍ້ມູນຂອງເມືອງຜູເຈີເຫີໃນອິນເຕີເນັດ,ຂອຍອານຫນັງສືກຽວກັບການເດີນທາງທອງທຽວ,ຮຽນຮູກຽວກັບປະເພນີທອງຖິ່ນ."ນາງ ຫຼີນລານ ເພັດບອກນັກຂາວດວຍຄວາມດີໃຈ,ນາງຍັງຈອງປີ້ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ,ຈອງປີ້ສະຖານທີ່ທອງທຽວ ແລະ ໂຮງແຮມອອນລາຍ,ເຄືອຂາຍທີ່ສະດວກສະບາຍເຮັດໃຫການເດີນທາງຂອງນາງງາຍຂຶ້ນ.

ນາງ ຫຼີນລານ ກາວວາ,ໃນໄລຍະທີ່ຮາຮຽນຢູປະເທດຈີນ,ນາງບພຽງແຕຮຽນຄວາມຮູຈາກປຶ້ມຫນັງສື,ຍັງຮຽນຮູກຽວກັບການເປີດກວ້າງ ແລະ ການພັດທະນາຂອງຈີນໂດຍຜານການເດີນທາງທອງທຽວ,ຄືກັບການເດີນທາງໄປເມືອງຜູເຈີເຫີຄັ້ງນີ້."ໃນເມືອງຜູເຈີເຫີ,ພວກເຮົາສາມາດທຽວສະບາຍຢູໃນສະຖານທີ່ທອງທຽວດວຍໂທລະສັບມືຖື."ຈາກການໂອລົມກັນກັບເຖົ້າແກທີ່ໂຮງແຮມ,ນາງ ຫຼີນລານ ໄດຊາບວາ,ຫຼັງຈາກເມືອງຜູເຈີເຫີກາຍເປັນຈຸດທອງທຽວທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມ,ການທອງທຽວໄດຊກຍູການພັດທະນາເສດຖະກິດທອງຖິ່ນ.ຊາວບານຫຼາຍຄົນເປີດຮານອາຫານ,ເປີດໂຮງແຮມ,ຂາຍອາຫານຫວາງ,ເປັນຜູນຳທຽວແລະ ເປັນຄົນຂັບລົດ.ລາຍຮັບຂອງຊາວບານນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂຶ້ນ.ພວກເຂົາເຈົ້າກສາງເຮືອນໃຫມ ແລະຊື້ລົດເກງ,ພວກເຂົາມີຊີວິດດີຂຶ້ນຫຼາຍ,"ເຖິງແມນວາຂອຍເປັນນັກສຶກສາຮຽນຢູຈີນໂດຍໃຊເວລາບຍາວປານໃດ,ແຕໃນໄລຍະການເດີນທາງໄປມາ,ຂອຍກຮູສຶກວາໂດຍການປະຕິຮູບ ແລະເປີດປະຕູສູ່ພາຍນອກຂອງຈີນໄດເຮັດໃຫມີການປຽນແປງຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນຈີນຫຼາຍ".

ສຸດທາຍ,ນາງ ຫຼີນລານ ຍັງບອກນັກຂາວວາ,ການທີ່ນາງສາມາດມາຮຽນຢູປະເທດຈີນໄດ,ແມນຍອນການໃຫທຶນການສຶກສາທີ່ລັດຖະບານແຂວງຢຸນນານໄດສາງຕັ້ງຂຶ້ນສໍາລັບນັກສຶກສາລາວໃນຊມປີຜານມາ."ນີ້ໄດເຮັດໃຫຂອຍບັນລຸເຖິງຄວາມຝັນທີ່ຢາກຮຽນໃນປະເທດຈີນ.ດວຍການມີທຶນການສຶກສາ,ຂອຍສາມາດຊວຍຄອບຄົວຂອງຂອຍປະຫຍັດຄາໃຊຈາຍໃນລະຫວາງການຮຽນຢູປະເທດຈີນ".

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006