ນັກທຸລະກິດຕ່າງປະເທດສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຈີນ

2019-02-11 17:09:11 |ມາຈາກ: ວາລະສານ ຈຳປາ

ນັບແຕເດືອນ ມັງກອນ-ຕຸລາ ປີ 2018 ນີ້,ຈີນໄດຕັ້ງບໍລິສັດໃໝທີ່ລົງທຶນໂດຍນັກທຸລະກິດຕາງປະເທດເຖິງ 49545 ບໍລິສັດ,ເພິ່ມຂຶ້ນ 89,3% ເມື່ອທຽບໃສເວລາດຽວກັນປີກາຍນີ້; ການນໍາໃຊເງິນທຶນຕາງປະເທດຕົວຈິງ 701,16 ຕື້ຢວນ,ເພິ່ມຂຶ້ນ 3,3% ເມື່ອທຽບໃສເວລາດຽວກັນປີກາຍນີ້.ຂໍ້ມູນທີ່ເພິ່ມຂຶ້ນຢາງມີຄວາມດຸນດຽງ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດັ່ງກາວນີ້ແມນບສາມາດປາສະຈາກການທີ່ລັດຖະບານຈີນໃຫຄວາມສໍາຄັນຢາງສູງຕກັບການປັບປຸງສະພາບແວດລອມການດໍາເນີນທຸລະກິດໄດ.

ໃນຂະນະທີ່ສະພາບແວດລອມການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຈີນມີການປັບປຸງໃຫດີຂຶ້ນຢາງຕເນື່ອງ,ກົດລະບຽບທາງທຸລະກິດມີຄວາມສົມບູນເປັນແບບແຜນຂຶ້ນຢາງຕເນື່ອງ ແລະ ການຄຸມຄອງທາງທຸລະກິດມີການເພີ່ມທະວີຂຶ້ນຢາງຕເນື່ອງ,ບໍລິສັດລົງທຶນໂດຍຕາງປະເທດທີ່ມີຈໍານວນນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນໄດສະແດງຄວາມປາຖະໜາຂອງຕົນວາ:“ເຮົາມາແລວ,ບຢາກຈາກໄປ.”

ນັກທຸລະກິດຕ່າງປະເທດກຳລັງຊົມເບິ່ງແລະເລືອກຊື້ເຄື່ອງຫັດຖະກຳໄມ້ທີ່ຫໍງານວາງສະແດງສິນຄ້ານະຄອາກວາງໂຈວ.

ສະພາບແວດລອມການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຈີນມີການປ່ຽນແປງຢ່າງພົ່ນເດັ່ນ

ການທີ່“ຍົກສູງລະດັບຄວາມສົດຂອງນົມ”ໃຫຜູບໍລິໂພກຊາວຈີນກເປັນການສະແດງໂດຍກົງຂອງການປັບປຸງສະພາບແວດລອມການດໍາເນີນທຸລະກິດໄດດີຂຶ້ນຢາງເດັ່ນຊັດ.ທານ ເສີ້ງເຫວິນ ຫາວ ປະທານບໍລິສັດເຄື່ອງນົມນີວຊີແລນຂອງປະເທດນີວຊີແລນກາວວາ,ການຜານດານຂອງນົມສົດຢູຊຽງໄຮໄດບັນລຸເຖິງ“ເວລາລໍຖາເປັນເລກສູນ”,ຈາກສະໜາມລຽງສັດຂອງປະເທດນີວຊີແລນມາຮອດໂຕະອາຫານຂອງຜູບໍລິໂພກຊາວຈີນແມນໃຊເວລາພຽງແຕ 3 ວັນເທົ່ານັ້ນ.

ດັ່ງຕໄປນີ້ແມນຂະບວນການເດີນທາງຂອງນົມງົວຂວດໜຶ່ງທີ່ຖືກນໍາເຂົ້າຄື:ຫຼັງຈາກການບີບນົມແຕເວລາ 3 ໂມງເຊົ້າຫາ 4 ໂມງເຊົ້າໃນມື້ທໍາອິດແລວ,ນົມດິບຈະສົ່ງເຂົ້າໄປສູຖານການຜະລິດໃນເວລາ 5 ໂມງຫາ 7 ໂມງເພື່ອດໍາເນີນການຂາເຊື້ອແບບພາສເຈີໄລ ແລະ ບັນຈຸໃສຂວດ,ກອນ 4 ໂມງແລງ,ນົມງົວສໍາເລັດຮູບສົ່ງເຂົ້າສູສະຖານີຂົນສົ່ງສິນຄາເພື່ອດໍາເນີນການກວດສອບ,ຕອນທຽງຂອງມື້ທີສອງຂົນສົ່ງໄປເຖິງສະໜາມບິນໂອກແລນ,ຕອນຄາ 9 ໂມງຫາ 10 ໂມງຂົນສົ່ງໂດຍເຮືອບິນສະເພາະຂອງບໍລິສັດການບິນທິດຕາເວັນອອກຂອງຈີນບິນໄປສູສະໜາມບິນຜູຕົງສາກົນນະຄອນຊຽງໄຮ.ເມື່ອຍົນລົງຈອດເດີ່ນໃນເວລາ 6 ໂມງເຊົ້າຕາມເວລາປັກກິ່ງຂອງມື້ທີສາມແລວ,ຕອນທຽງ 12 ໂມງຫາ 3 ໂມງແລງຜານດານພາສີ,ສາມາດສົ່ງເຖິງຮານຂາຍຍອຍໃນເວລາ 6 ໂມງແລງຂອງມື້ດັ່ງກາວ.

ເມື່ອເວົ້າເຖິງເລື່ອງທີ່ການຍົກສູງປະສິດທິພາບຂອງການຜານດານ,ທານ ຮາລອດ ພີເດີສ CEO ຂອງບໍລິສັດ UPS ປະຈໍາປະເທດຈີນເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດໃຫການບໍລິການທາງໂລຈີສະຕິກທີ່ມີຊື່ສຽງໃນສາກົນ ແມນມີຄວາມຮູສຶກຢາງເລິກເຊິ່ງ,ເພິ່ນກາວວາ,ການຄາແບບຂາມຊາດແມນກຽວພັນເຖິງດານພາສີຫຼາຍແຫງ,ການຈັດການຜານດານໃຫມີຄວາມໄວແລະ ຄວາມສະດວກເປັນຂອດສໍາຄັນໃນການເຮັດທຸລະກິດຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ.ໃນຊວງບເທົ່າໃດປີທີ່ຜານມານີ້,ລັດຖະບານຈີນມີຄວາມມຸງໝັ້ນໃນການປັບປຸງຂັ້ນຕອນຂອງການຜານດານໃຫດີຂຶ້ນ,ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະພົບເຫັນວາ,ຄວາມໄວຂອງການຜານດານແມນມີການຍົກສູງຂຶ້ນໃນແຕລະປີ,ສະພາບແວດລອມການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຈີນແມນມີການປຽນແປງຢາງເດັ່ນຊັດຫຼາຍ.

ຄອຍຫວັງໃຫສະພາບແວດລອມການດໍາເນີນທຸລະກິດບມີດີທີ່ສຸດມີແຕດີກວ່າເກົ່າ

ເລື່ອງທີ່ເຮັດໃຫນັກທຸລະກິດຕາງປະເທດຫຼາຍໆຄົນຮູສຶກພໍໃຈນັ້ນກຄື:ຈີນພວມເພີ່ມທະວີການປົກປອງຕສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາ,ຈະເດັດດຽວລົງໂທດການກະທຳທີ່ລວງລະເມີດສິດແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕອງຕາມກົດໝາຍໂດຍສະເພາະແມນສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງນັກທຸລະກິດຕາງປະເທດ,ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການໃຊແທນ ໃນລັກສະນະລົງໂທດ.

ທານນາງ ເສີນເຟີ້ງອີງ ນັກຄົ້ນຄວາຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຄວາມສໍາພັນລະຫວາງຊາດຍຸກປັດຈຸບັນຂອງປະເທດຈີນກາວວາ:“ໃນດານສະພາບແວດລອມການດໍາເນີນທຸລະກິດນັ້ນມີຄວາມສະເໝີພາບຕວິສາຫະກິດພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ,ຂອດສໍາຄັນຢາງໜຶ່ງກຄືການປົກປອງຕສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາ”,ຈີນຈະເດັດດຽວລົງໂທດການກະທຳທີ່ລວງລະເມີດສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາ,ໄດໃຫຄວາມໝັ້ນໃຈກັບທຸກໆວິສາຫະກິດ,ບວາລັດວິສາຫະກິດຫຼືວາວິສາຫະກິດເອກະຊົນ,ວິສາຫະກິດລົງທຶນຈາກຕາງປະເທດກຕາມ.

ວິສາຫະກິດລົງທຶນໂດຍຕາງປະເທດທີ່ມີຈໍານວນບໜອຍໄດຄອງຄອຍວາ,ການບໍລິການຂອງລັດຖະບານໃຫກັບວິສາຫະກິດນັ້ນຈະມີລັກສະນະເຈາະຈົງຫຼາຍຂຶ້ນ.ທານ ຕູເຈຍປີງCEO ຂອງບໍລິສັດບໍລິການເຕັກນິກມາດຕະຖານທົ່ວໄປ SGSຈໍາກັດແມນເຫັນດີເຫັນພອມກັບທັດສະນະທີ່ວາສະພາບແວດລອມການດໍາເນີນທຸລະກິດບມີດີທີ່ສຸດມີແຕດີກວ່າເກົ່າ,ພອມທັງເຊື່ອໝັ້ນວາສະພາບແວດລອມການດໍາເນີນທຸລະກິດຈະນັບມື້ນັບເປັນແບບແຜນຂຶ້ນ.

ໃຫພຄາຊາວຂາຍຂອງຕາງປະເທດຜູມາໃໝຈະຢູຕໄປ,ພາທາງໃຫຜູເລິ່ມສາງທຸລະກິດທີ່ໄດຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູຈີນ,ກະຕຸນຊກຍູເພື່ອນເກົ່າທີ່ດໍາເນີນການທຸລະກິດຢູຈີນເປັນເວລາຫຼາຍສິບປີ…ວິສາຫະກິດລົງທຶນໂດຍຕາງປະເທດມີຈໍານວນນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນໄດສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕສະພາບແວດລອມການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຈີນທີ່ມີການຍົກລະດັບ ແລະ ປັບປຸງດີຂຶ້ນ,ພອມທັງຄອຍຫວັງ“ເຮັດໄດດີກວາເກົ່າ”.

滇ICP备 09002441号
中华人民共和国国务院新闻办公室 支持指导
云南省人民政府新闻办公室 主办
云南日报报业集团 承办
本网站由云桥网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像
Copyright ©yunnangateway.com All Rights Reserved since 2006