"ໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງ"ເພີ່ມແສງສີໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດໂລກ

2020-07-20 16:15:55 |ມາຈາກ: ວາລະສານ ຈຳປາ

ສະຖິຕິຂອງສຳນັກງານກົມໃຫຍພາສີແຫງປະເທດຈີນສະແດງໃຫເຫັນວາ, 4 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້, ຍອດລວມການນຳເຂົ້າສົ່ງອອກຂອງປະເທດຈີນຕກັບປະເທດທີ່ຢູລຽບຕາມ “ຫນຶ່ງແລວຫນຶ່ງເສັ້ນທາງ” ມີ 2760 ຕື້ຢວນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 0,9%. ຂໍ້ມູນຂອງກະຊວງການຄາຈີນສະແດງໃຫເຫັນວາ, ໄຕມາດທີຫນຶ່ງຂອງປີນີ້, ການລົງທຶນຂອງປະເທດຈີນຕກັບ “ຫນຶ່ງແລວ ຫນຶ່ງເສັ້ນທາງ” ຍັງຄົງສືບຕເຕີບໃຫຍ, ວິສາຫະກິດຂອງປະເທດຈີນໄດລົງທຶນ 4,2 ຕື້ໂດລາໃນການລົງທຶນໂດຍກົງທີ່ບແມນດານການເງິນໃນ 52 ປະເທດທີ່ຢູລຽບຕາມ “ຫນຶ່ງແລວ ຫນຶ່ງເສັ້ນທາງ”, ເຕີບໃຫຍຂຶ້ນ 11,7% ເມື່ອທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນ.

ເມື່ອປະເຊີນຫນາກັບຄວາມກົດດັນອັນໃຫຍຫລວງຂອງເສດຖະກິດໂລກທີ່ຖົດຖອຍ, ປະເທດຈີນເປີດການຮວມມືຕຕານພະຍາດ ແລະ ການຈໍລະຈອນຂອງເສດຖະກິດການຄາ ກັບ ປະເທດທີ່ຢູລຽບຕາມ “ຫນຶ່ງແລວ ຫນຶ່ງເສັ້ນທາງ” ຢາງຕັ້ງຫນາ, ສຸມເຫື່ອແຮງເຂົ້າໃນສົງຄາມຕຕານພະຍາດໃນທົ່ວໂລກ, ກະຕຸນຄວາມຫມັ້ນໃຈທາງເສດຖະກິດໃນທົ່ວໂລກ.

ຮວມຊາຕາກຳ ຕຕານພະຍາດລະບາດ

ໃນປັດຈຸບັນ, ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໃນທົ່ວໂລກຍັງຄົງຮາຍແຮງ. ກອນຫນານີ້ບດົນ, ທານ ສີຈິ້ນຜິງ ປະທານປະເທດແຫງ ສປ ຈີນ ໄດຕອບຮັບ ທານ ຈູ​ເຊ​ປ​ເປ ຄອນ​​ເຕ ນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ ອີຕາ​ລີ ໃນລະຫວາງການສົນທະນາທາງໂທລະສັບ, ຝາຍຈີນກໍເຫັນດີເຊັ່ນດຽວກັບຝາຍອີຕາລີ, ເພື່ອການຮວມມືສາກົນ ຕຕານການລະບາດຂອງພະຍາດ, ອອກແຮງປະກອບສວນໃນການສາງ “ເສັ້ນທາງສາຍໄຫມແຫງສຸຂະພາບ”. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ປະທານ ສີຈິ້ນຜິງ ກໍໄດສົ່ງໂທລະເລກສະແດງຄວາມເຫັນໃຈຕ ປະທານາທິບໍດີ ເອມານູແອລ ມາຄຣົງ ຂອງຝຣັ່ງ ກຽວກັບສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ - 19, ສະແດງຄວາມປາຖະຫນາເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນການ “ກຕັ້ງປະຊາຄົມສຸຂະພາບສາທາລະນະສຸກມວນມະນຸດ” ກັບ ຝາຍຝຣັ່ງ.

ທານ ອີຈາເທີ້ ຊາອາເຕີ (Yizhate Saade) ຫົວຫນາຄະນະກຳມະການວຽກງານຕາງປະເທດອີຢິບ ໃຫຄຳເຫັນວາ, ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ - 19 ທີ່ລະບາດໄປທົ່ວໂລກໄດເປັນສິ່ງພິສູດອີກຄັ້ງຫນຶ່ງຂອງ ການຮວມສຸກຮວມທຸກຂອງການຮວມຊາຕາກຳຂອງມະນຸດ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນຂອງການສາງ “ເສັ້ນທາງສາຍໄຫມແຫງສຸຂະພາບ”. ຂໍ້ລິເລີ່ມ “ຫນຶ່ງແລວ ຫນຶ່ງເສັ້ນທາງ” ໄດເປີດການຮວມມືໃນຂົງເຂດຄວາມປອດໄພດານສາທາລະນະສຸກໃນປະເທດຕາງໆ, ຮວມແບງປັນການຮວມມື ແລະ ຂໍ້ມູນ, ຮວມຈັບມືກັນກສາງ “ເສັ້ນທາງສາຍໄຫມແຫງສຸຂະພາບ” ອັນມີທິດທາງທີ່ຈະແຈງ.

ໃນສະພາບການທີ່ພະຍາດແຜລະບາດຢາງຕເນື່ອງ, ພາຍໃນຄວາມມືດຄຶ້ມຂອງການຖົດຖອຍຂອງເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ, ປະເທດຈີນ ຮວມມືກັບ ປະເທດທີ່ຢູລຽບຕາມ “ຫນຶ່ງແລວ ຫນຶ່ງເສັ້ນທາງ” ໃນການຕຕານພະຍາດ, ໄດເພີ່ມແສງສີອັນຫນຶ່ງໃນການຕຕານພະຍາດໃນທົ່ວໂລກ. ນັບແຕເກີດພະຍາດລະບາດເປັນຕົ້ນມາ, ປະເທດຈີນ ແລະ ປະເທດທີ່ຢູລຽບຕາມ “ຫນຶ່ງແລວ ຫນຶ່ງເສັ້ນທາງ” ໄດເດີນທາງໄປຊວຍເຫລືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຊວຍເຫລືອວັດຖ ປອງກັນພະຍາດ, ວັດຖສິ່ງຂອງໃນການດຳລົງຊີວິດ. ປະເທດຈີນໄດສົ່ງຫນວຍຊຽວຊານການແພດໄປຍັງປະເທດອີຣານ, ອີຣັກ, ແຊັກບີ, ກຳປູເຈຍ, ປາກິດສະຖານ, ລາວ ແລະ ປະເທດອື່ນໆສິບກວາປະເທດທີ່ຢູລຽບຕາມ “ຫນຶ່ງແລວ ຫນຶ່ງເສັ້ນທາງ”, ຊວຍເຫລືອທອງຖິ່ນໃນການຕຕານພະຍາດ; ຫນວຍຊຽວຊານການແພດພາຍໃນປະເທດຈີນໄດດຳເນີນການແລກປຽນປະສົບການການປອງກັນແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດ ກັບ ພະນັກງານການແພດໃນທອງຖິ່ນຜານການປະຊມທາງວິດີໂອໃນຫລາຍຄັ້ງ, ໃນປັດຈຸບັນ, ການແລກປຽນຮວມມືຂອງປະເທດຈີນ ແລະ ປະເທດທີ່ຢູລຽບຕາມ“ຫນຶ່ງແລວ ຫນຶ່ງເສັ້ນທາງ” ໃນດານການກວດຫາໄວຣັສ, ດານວັດຖສິ່ງຂອງໃນການຕານພະຍາດ, ປະສົບການໃນການຕຕານພະຍາດ ແລະ ດານອື່ນໆຍັງຄົງສືບຕໄປ.

ກຽມພອມການຮວມມືດານສາທາລະນະສຸກ

ປະເທດຈີນ ແລະ ປະເທດທີ່ຢູລຽບຕາມ “ຫນຶ່ງແລວ ຫນຶ່ງເສັ້ນທາງ” ຮວມກັນກຕັ້ງ “ເສັ້ນທາງສາຍໄຫມແຫງສຸຂະພາບ”,ແມນການເລີ່ມຕົ້ນຢາງທັນເວລາໃນການຊກຍູການຮວມມືການຕຕານພະຍາດໃນທົ່ວໂລກ, ທັງສະແດງໃຫເຫັນເຖິງຄວາມກຽມພອມການຮວມມືດານສາທາລະນະສຸກຫວາງປະເທດທີ່ຢູລຽບຕາມ “ຫນຶ່ງແລວ ຫນຶ່ງເສັ້ນທາງ”.

ປີມໆມານີ້, ການຮວມມືດານສາທາລະນະສຸກຂອງປະເທດທີ່ຢູລຽບຕາມ “ຫນຶ່ງແລວ ຫນຶ່ງເສັ້ນທາງ” ໄດມີປະສິດທິຜົນທີ່ເຫັນໄດຢາງຈະແຈງ. “ເວທີປຶກສາຫາລືລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກຈີນ ແລະ ບັນດາປະເທດ ເອີຣົບກາງເອີຣົບຕາເວັນອອກ” “ເວທີປຶກສາຫາລືການຮວມມືສາທາລະນະສຸກຈີນ - ອາຣັບ” “ເວທີປຶກສາຫາລືການຮວມມືສາທາລະນະສຸກຈີນ - ອາຊຽນ ແລະ ການກສາງເສັ້ນທາງສາຍໄຫມແຫງສຸຂະພາບ” ແລະ ກຸມເວທີປຶກສາຫາລືການຮວມມືທາງສາທາລະນະສຸກອື່ນໆ ກໍມີຂອບເຂດທີ່ແນນອນ, ກາຍເປັນເວທີອັນສຳຄັນຂອງການຮວມມືແລກປຽນໃນຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກຂອງຫລາຍໆປະເທດ; ຈີນ ແລະ ບັນດາປະເທດເອີຣົບກາງເອີຣົບຕາເວັນອອກ, ອາຊຽນ, ສັນນິບາດອາຣັບ ແລະ ພະແນກສາທາລະນະສຸກໃນປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນອື່ນໆ, ຄະນະແພດສາດ ແລະ ພາກສວນອື່ນໆ ໄດຕັ້ງຫນາໃນການເປີດການຮວມມືທາງດານການຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນທາງການແພດ, ການບໍລິການດານສາທາລະນະສຸກ, ຢາ ແລະ ການປິ່ນປົວພື້ນເມືອງເປັນຕົ້ນ; ນອກຈາກນັ້ນ, ປະເທດຈີນໄດລົງທຶນໃນດານທຸລະກິດສາທາລະນະສຸກການປິ່ນປົວໃນທອງຖິ່ນຂອງປະເທດທີ່ຢູລຽບຕາມແລວທາງ, ກຕັ້ງໂຮງຮຽນຝຶກອົບຮົມສາທາລະນະສຸກການປິ່ນປົວທີ່ກຽວຂອງ, ກສາງໂຮງຫມໍແມຍິງ ແລະ ເດັກນອຍ ກັບ ພື້ນຖານໂຄງລາງທີ່ກຽວຂອງອື່ນໆ.

“ໃນຂັ້ນຕອນນີ້, ປະເທດຈີນໄດໃຫຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດໃນການຝຶກອົບຮົມທັກສະພະນັກງານໃນທອງຖິ່ນ, ການຍົກສູງຄຸນສົມບັດພະນັກງານທີ່ກຽວຂອງກັບການແພດໃນທອງຖິ່ນຈະຊກຍູລະດັບການປິ່ນປົວໃນທອງຖິ່ນ ແລະ ລະດັບການຄຸມຄອງໃຫກາວຂຶ້ນໄປສູຂັ້ນໃຫມ” ທານ ຫລິວຈື້ສິນ (Liu Zhiqin) ຫົວຫນາສະຖາບັນຄົ້ນຄວາຕົວເມືອງຂອງເສັ້ນທາງສາຍໄຫມແຫງປະເທດຈີນ ໄດຊີ້ໃຫເຫັນວາ, ພາຍຫລັງການເກີດຂຶ້ນຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃຫມ, ນະໂຍບາຍທີ່ກຽວຂອງເຫລົ່ານີ້ ລວນແຕປາກົດມີປະສິດທິຜົນອອກມາ. ປະເທດຈີນໄດເປີດໂຮງຫມໍແມຍິງ ແລະ ເດັກນອຍ ແລະ ກສາງໂຄງການການປິ່ນປົ່ວອື່ນໆໃນບາງປະເທດ, ບາງເທື່ອອາດກາຍເປັນໂຄງການຕົວແບບທີ່ໃຊເປັນແວນແຍງອາງອິງໃຫແກກັບປະເທດທີ່ຢູລຽບຕາມ “ຫນຶ່ງແລວ ຫນຶ່ງເສັ້ນທາງ”.

ການກສາງຂອງໂຄງການມີຄວາມກາວຫນາຕໄປ

ໃນໄລຍະການປອງກັນພະຍາດ, ໃນນາມທີ່ເປັນເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງອັນສຳຄັນທີ່ເຊື່ອມຕການຄາຂອງປະເທດທີ່ຢູລຽບຕາມ “ຫນຶ່ງແລວ ຫນຶ່ງເສັ້ນທາງ”, ບົດບາດຂອງຂະບວນລົດໄຟຈີນ-ເອີຣົບລົບ ໄດປາກົດອອກມາຢາງເດັ່ນຊັດອີກຄັ້ງຫນຶ່ງ.

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງເວັບໄຊ “ຫນັງສືພິມ ເດິະທາມສ ” (The Times) ຂອງອັງກິດ, ພາຍຫລັງທີ່ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດເກີດຂຶ້ນ, ຜົນກະທົບຂອງມາດຕະການກວດຫາພະຍາດໃນທົ່ວໂລກຕກັບການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟຫນອຍກວາທາງທະເລຫລາຍ, ຈາກນະຄອນຊີອານ (Xi'an City), ແຂວງສັນຊີ (Shaanxi Province) ປະເທດຈີນ ໄປຮອດ ເມືອງ ອິດຊະມິດ (Izmit) ເມືອງແຄມຊາຍຝັ່ງ ທະເລມາມາຣາ (Marmara) ປະເທດ ຕວັກກີ, ຂະບວນລົດໄຟຂົນສົ່ງເຄື່ອງ ຈີນ- ເອີຣົບ ຕອງການເວລາພຽງ 12 ມື້ ກໍໄປໄດຮອດ 4000 ໄມ(ປະມານ 6437 ກິໂລແມັດ), ເວລາການຂົນສົ່ງຫຍໍ້ສັ້ນລົງກວາການຂົນສົ່ງທາງທະເລເກືອບເຄິ່ງຫນຶ່ງ. ເສັ້ນທາງລົດໄຟເສັ້ນນີ້ເປັນເສັ້ນເລືອດໃຫຍອັນສຳຄັນຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມ “ຫນຶ່ງແລວ ຫນຶ່ງເສັ້ນທາງ”, ເປັນທາງລົດໄຟ ແລະ ເສັ້ນທາງຫຼວງທີ່ຂະຫຍາຍອອກໃຫຍຈາກປະເທດຈີນໄປທະວີບເອີຣົບ ແລະປະເທດຕາເວັນອອກກາງ.

ທານ ອາອີຕາຣ ອາມູເລປາເຢບ(Ayidaer Amulebayefu) ສະມາຊິກຂອງກຸມຜູຊຽວຊານ “ຫນຶ່ງແລວ ຫນຶ່ງເສັ້ນທາງ” ຂອງ ກາຊັກສະຖານ ກາວວາ, ການຟື້ນຄືນການຂົນສົ່ງຂອງຂະບວນລົດໄຟຈີນ - ເອີຣົບແມນຂາວດີທີ່ຫນາຍິນດີຂອງປະເທດອາຊີກາງ. ລາວເຊື່ອວາ, ພາຍຫລັງຜານການທົດສອບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດແລວ, ການຮວມມືສາກົນຂອງ “ຫນຶ່ງແລວ ຫນຶ່ງເສັ້ນທາງ” ຈະສົມບູນຍິ່ງຂຶ້ນ.

“ປະສົບການການຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດທີ່ມີປະສິດທິຜົນຂອງຈີນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຊວຍເຫລືອທົ່ວໂລກໃນການຕຕານພະຍາດ, ເປັນສິ່ງພິສູດອີກກາວຫນຶ່ງຂອງຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນ ຂອງການຮວມມືສາມັກຄີກັນ” ທານ ຫລິວຈື້ສິນ ວິເຄາະໃຫເຫັນວາ, ນີ້ເປັນການສົ່ງຕສອງສັນຍານອັນຈະແຈງໃຫແກປະເທດທີ່ຢູລຽບຕາມ “ຫນຶ່ງແລວ ຫນຶ່ງເສັ້ນທາງ”: ອັນທີຫນຶ່ງ, ປະເທດຈີນເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ປະເທດຈີນສະເຫນີຂໍ້ລິເລີ່ມ “ຫນຶ່ງແລວ ຫນຶ່ງເສັ້ນທາງ” ແມນເພິ່ງພາອາໄສໄດ, ຕເນື່ອງ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ;ອັນທີສອງ, ປະເທດຈີນເພີ່ມທະວີການຮວມມືໃນຫລາຍຂົງເຂດກັບປະເທດທີ່ຢູລຽບຕາມ “ຫນຶ່ງແລວ ຫນຶ່ງເສັ້ນທາງ”, ເຊິ່ງກໍເປັນປະໂຫຍດຕການຮວມກັນພັດທະນາຂອງປະເທດຕາມແລວທາງ, ທັງມີບົດບາດໃນການສົ່ງເສີມຕກັບການຊກຍູເສດຖະກິດໂລກາພິວັດ.