ໂສມຫນ້າໃຫມ່ຂອງກະສິກຳແຂວງຢຸນນານ

2020-07-27 09:50:05 |ມາຈາກ: ວາລະສານ ຈຳປາ

ດິນນໍ້າຂອງເຂດໃດ ກໍຈະຫຼລຽງປະຊາຊົນຄົນມະນຸດຂອງເຂດນັ້ນອອກມາ. ເເຂວງຢຸນນານ ຕັ້ງຢູພື້ນທີ່ພູພຽງ ທີ່ມີເສັ້ນຂະໜານຕາ ແລະ ລະດັບໜານໍ້າທະເລສູງ, ເຊິ່ງພື້ນທີ່ດັ່ງກາວຕອງຫຼລຽງຜູຄົນລູກຫຼານຊາວຢຸນນານຈໍານວນ 48 ລານ ຄົນ, ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດເເມນ ຕອງພັດທະນາກະສິກຳທີ່ປິ່ນອອມກັບສະພາບແວດລອມຂອງອາກາດ ແລະ ດິນແດນທີ່ມີລັກສະນະພິເສດສະເພາະນີ້.

ໃນເມື່ອກອນ, ການເຕີບໃຫຍຂອງກະສິກໍາໃນຢຸນນານ ເເມນນອນຢູໃນສະພາບເເບບເພິ່ງຕົນເອງກຸມຕົນເອງ, ຜະລິດຕະພັນທຳມະຊາດທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ບສາມາດສາງເປັນສິນຄາມີຈຸດຂາຍໄດ, ຮູບເເບບການຈໍາໜາຍໂດຍ “ການວາງໃສກະຕາກໍເອົາໄປຂາຍເລີຍ” ນັ້ນ ຍາກທີ່ຈະແທດເໝາະກັບຄວາມຕອງການຂອງຕະຫຼາດສະໄໝໃໝໄດ, ຊາວກະສີກໍາຂອງຢຸນນານ ປະເຊີນໜາກັບຄວາມຫຍຸງຍາກແບບທີ່ວາຜົນຜະລິດຫຼາຍ ເເຕລາຍຮັບໜອຍ.

ພື້ນທີ່ດິນນໍ້າ ທີ່ຄືກັນ ຕອງຮັບມືກັບການພັດທະນາທີ່ບຄືກັນ, ສິ່ງສໍາຄັນເເມນຢູບອນວາ ການຫາທາງອອກທີ່ຖືກຕອງ. ປີມໆມານີ້, ເເຂວງຢຸນນານ “ໄດສາງພື້ນຖານສະເພາະອັນນີ້ ທີ່ມີເເຫຼງຊັບພະຍາກອນເເບບຫຼາກຫຼາຍຂຶ້ນ ເເລະ ສາງປາຍສັນຍາລັກອັນນີ້ ທີ່ມີກະສິກໍາເອກະລັກສະເພາະເຂດພູພຽງຂຶ້ນ”, ໂດຍການນໍາເອົາການພັດທະນາກະສິກໍາສະໄໝໃໝມາເປັນຍຸດທະສາດສຳຄັນໃຫແກການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມໃນທົ່ວເເຂວງ, ສຸມໃສຂະແໜງການຜະລິດທີ່ສໍາຄັນ 8 ຢາງເຊັ່ນ: ຊາດອກໄມ ຜັກສົດ ໝາກໄມ ໝາກໄມປະເພດເປືອກແຂງ(Nut)ກາເຟ ຊີ້ນງົວ ເເລະ ຢາສະໝຸນໄພຈີນ ເພື່ອສືບຕສາງເປັນ “ຜະລິດຕະພັນສີຂຽວ” ທີ່ມີຊື່ສຽງແຖວໜາໃນທົ່ວໂລກ.

ຄຽງຄູກັບການພັດທະນາ ແລະການນຳໃຊເຕັກໂນໂລຊີໃໝເຊັ່ນ: ການຂົນສົ່ງໂລຈິສະຕິກ ເເລະ ເຄືອຄາຍອິນເຕີເນັດ5G, ກະສິກໍາເອກະລັກສະເພາະເຂດພູພຽງຂອງຢຸນນານປະກົດມີໂສມໜາໃໝຂຶ້ນມາ. ກະສິກໍາດານການປູກໝາກແອບເປີ້ນຂອງນະຄອນຈາວທົ່ງພຽງ,ແຕນໍາໃຊທາແຮງດານສະພາບແວດລອມທີ່ເປັນເອກະລັກ ເເລະ ເຕັກນິກການປູກທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອອອກແຮງສາງໃຫກາຍເປັນ “10% ນຳໜາ ໃນຂະແໜງການຜະລິດໝາກເເອບເປິ້ນຂອງປະເທດຈີນ.”; ເມືອງທ່ົງຮາຍຂອງແຂວງຢຸນນານ ທີ່ມີສີ່ທິດອອມຮອບດວຍພູຜາ, ມີການຈໍາໜາຍຜັກ ໄປໄກເຖິງປະເທດລາວ ໄທ ຫວຽດນາມຍີ່ປຸນ ເເລະ ອີກກວາ 20 ປະເທດ, ຈົນກາຍເປັນ “ທາເຮືອຜັກສົດສາກົນ”ທີ່ມີຊື່ສຽງ; ກາເຟພູເອີ ພາຍໃຕການນໍາພາຂອງລັດຖະບານ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ຊາວສວນກາເຟ ຮວມກັນ ສູຊົນໃຫກາເຟພູເອີຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະພາບຄວາມຫຍຸງຍາກ, ເຊິ່ງເປັນເຂດຜະລິດວັດຖດິບຢາງດຽວເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍການປະຕິບັດໃຫມີຜົນສໍາເລັດ ໃນການຫັນຈາກ “ສິນຄານໍາເຂົ້າ” ໃຫເປັນ “ຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ” ຈົນເຖິງກາຍເປັນ “ຜະລິດຕະພັນບໍລິໂພກ”; ສວນຂະແໜງການໝາກໄມຢຸນນານພູພຽງແຫງຊາດທີ່ເມືອງຟູ້ມິນເພື່ອພາປະຊາຊົນຮັ່ງມີ ເເມນກໍາລັງຊອກຫາຮູບເເບບໃໝໃນການພັດທະນາແບບລວມກຸມຜະລິດ ກະສິກໍາເເບບໃໝ.

ເສີມສາງທາເເຮງທີ່ຕົນມີ, ນຳໃຊກຳລັງເສີມຊວຍດານເຕັກໂນໂລຊີ, ປະດິດສາງຮູບເເບບການດໍາເນີນທຸລະກິດເເບບໃໝ,ສາງຜະລິດຕະພັນຍີ່ຫໍ້ທີ່ມີຊື່ສຽງ; ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫເສັ້ນທາງຂອງຂະແໜງການກະສິກຳທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະຂອງເຂດພູພຽງຢຸນນານ ຍິ່ງນັບມື້ນັບຈະເລີນກາວໜາໄປດວຍດີ.