ການຮ່ວມມືດ້ານກະສິກຳລາວ-ຢຸນນານມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນລາຍ
--ສຳພາດ ທານນາງ ດຣ ເສິນຊຽວຫວາ ຮອງນັກຄົ້ນຄວາ ຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດກະສິກຳແຂວງຢຸນນານ

2020-07-27 10:47:09 |ມາຈາກ: ວາລະສານ ຈຳປາ

ມື້ມໆນີ້ ທານນາງ ດຣ ເສິນຊຽວຫວາ (Chen Xiuhua) ຮອງນັກຄົ້ນຄວາ ຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດກະສິກຳ ແຂວງຢຸນນານ ໃຫສຳພາດຕວາລະສານ “ຈຳປາ” ວາ: “ການຮວມມືດານກະສິກຳລາວ-ຢຸນນານ ບພຽງແຕແມນມາດຕະການລະອຽດເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ ‘ແຜນແມບົດວາດວຍການສາງຄູຮວມຊາຕາກຳລາວ-ຈີນ’ຂອງສອງລັດຖະບານ, ຍັງເປັນພາກສວນສຳຄັນທີ່ປະກອບເຂົ້າໃນການກໍ່ສາງແລວເສດຖະກິດຂະແໜງການກະສິກຳຂາມຊາຍແດນລາວ-ຈີນ, ການຮວມມືດັ່ງກາວມີກຳລັງບົ່ມຊອນຢາງຫຼວງຫຼາຍ.”

ເສິນຊຽວຫວາ ກາວວາ, “ມາຮອດ ປີ 2018 ປະເທດລາວໄດກາຍເປັນປະເທດທີ່ແຂວງຢຸນນານສະສົມການລົງທຶນດານກະສິກຳດານການລົງທຶນພາຍນອກ ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນປະເທດອາຊຽນ, ຜະລິດຕະພັນທີ່ກຽວຂອງຕົ້ນຕໍມີ: ສະບຽງອາຫານ ຢາງພາລາທຳມະຊາດ ຕົ້ນອອຍ ໝາກກວຍຫອມ ກາເຟ ແລະ ອື່ນໆ.”ປະເທດລາວ ກັບ ແຂວງຢຸນນານມີການພົວພັນຢາງແໜນແຟນໃນດານກະສິກຳ-ປາໄມ ການປູກຝັງທົດແທນ ຮວມກັນບຸກເບີກການຊວຍເຫຼືອການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະອື່ນໆ, ໃນດານການຮວມມືການປອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດໃນສັດຂາມຊາຍແດນ ເຕັກນິກການປອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມສີຂຽວຕກັບສັດຕູພືດ ການຮວມມືດານກະສິກຳ ແລະ ຂົງເຂດຕາງໆ ມີການແລກປຽນນັບມື້ນັບລົງເລິກ.

ເສິນຊຽວຫວາ ແນະນຳໃຫຮູວາ, ປະເທດລາວມີຊັບພະຍາກອນອາກາດເຂດຮອນທີ່ປະເທດຈີນຂາດເຂີນ,​ ດານເສດຖະກິດກະສິກຳຂອງສອງຝາຍມີລັກສະນະຕາບຈູນກັນ ຂອນຂາງຫຼາຍ. “ບົນພື້ນຖານການສົ່ງເສີມເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຂອງ ແຂວງຢຸນນານ ແລະ ປະເທດລາວ ຍັງສາມາດແລກປຽນບົດຮຽນດານການພັດທະນາກະສິກຳ.” ເສິນຊຽວຫວາ ເວົ້າຕື່ມວາ,ປະເທດລາວສາມາດປູກພືດຜັກ ແລະ ໝາກໄມເຂດຮອນ ທີ່ສຸກໄວໃນລະດູໜາວໄດທີ່ພາກໃຕເຂດຮອນຂອງລາວ ເພື່ອຈຳໜາຍໄປສູພາກເໜືອຂອງລາວ ແລະ ປະເທດຈີນ.ຜັກທີ່ປູກໂດຍປົກກະຕິທີ່ເຂດພູພຽງທີ່ຫນາວເຢັນ ກໍໄດສະໜອງໄປໃຫນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບາງກອກ ແລະ ເຂດຮອນອື່ນໆ, ພັດທະນາທົ່ງຫຍາປູກດວຍຄົນຢູຊຽງຂວາງ ແລະ ຂະແໜງການລຽງສັດ ເພື່ອຊກດັນຂະແໜງການລຽງສັດໃຫຫັນເປັນຂະໜາດໃຫຍ ທີ່ເປັນມາດຖານ ແລະ ແບບທັນສະໄໝ. ຍັງສາມາດປູກພືດພັນທີ່ມີເອກະລັກຕາມຄວາມແຕກຕາງກັນຂອງພູມສັນຖານ ແລະ ດິນຟາອາກາດ.

“ການຮວມມືດານກະສິກຳລາວ-ຢຸນນານ ບພຽງແຕແມນມາດຕະການຮູບປະທຳເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍ ‘ແຜນແມບົດວາດວຍການສາງຄູຮວມຊາຕາກຳລາວ-ຈີນ’ຂອງສອງລັດຖະບານ, ຍັງເປັນພາກສວນສຳຄັນຂອງການກໍ່ສາງແລວເສດຖະ
ກິດຂະແໜງການກະສິກຳຂາມຊາຍແດນລາວ-ຈີນ, ການຮວມມືດັ່ງກາວມີຄວາມບົ່ມຊອນຢາງຫຼວງຫຼາຍ.” ເສິນຊຽວຫວາ ແນະນຳວາ ໃນອະນາຄົດ ແຂວງຢຸນນານ ກັບປະເທດລາວ ສາມາດເພີ່ມທະວີການຮວມມືໃນສອງດານດັ່ງລຸມນີ້:

ອັນທີໜຶ່ງ, ການຮວມມືດານເຕັກນິກ. ເພີ່ມທະວີການຮວມມືໃນດານການປອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ທັງກວດກາສັດຕູພືດ, ຜັນຂະຫຍາຍການແລກປຽນໃນດານກະສິກຳແບບເປັນມິດຕສິ່ງແວດລອມ ກະສິກຳແບບທັນສະໄໝ ການກສາງ ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ຊວຍຊົນນະບົດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ສວນສາທິດທີີ່ໃຫຜົນຜະລິດສູງ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງຈັດງານສຳມະນາຝຶກອົບຮົມເພື່ອບຳລຸງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ເຕັກນິກທີ່ກຽວຂອງ.

ອັນທີສອງ, ການຂຸດຄົ້ນພັດທະນາແນວພັນ. ສະຖາບັນກະສິກຳ ແລະ ວິທະຍາສາດແຂວງຢຸນນານ ໄດຄັດເລືອກເພາະພັນແນວພັນໝາກສາລີ “ຢຸນຣຸຍ” ຫຼາຍຊດ ແລະ ເຂົ້ານາພັນປະສົມສອງຊະນິດ “ຢຸນກວງ” ທັງສອງຢາງ ໄດຜານການຮັບຮອງຈາກລັດຖະບານລາວ, ແລະ ເອົາເປັນຕົວແບບປູກຝັງໃນທອງຖິ່ນ, ພອມດຽວກັນນັ້ນ ຍັງຄັດເລືອກເອົາແນວພັນໝາກຖົ່ວລະດູໃບໄມຫຼົົ່ນ 5 ຊະນິດ ທີ່ເໝາະສົມກັບການປູງຝັງໃນເຂດແຄວນປະເທດລາວທີ່ສະໜອງໂດຍສະຖາບັນກະສິກຳ ແລະ ວິທະຍາສາດແຂວງຢຸນນານ, ເຫດການດັ່ງກາວໄດຢືນຢັນໃຫເຫັນເຖິງ ແນວພັນພືດຂອງແຂວງຢຸນນານ ເໝາະສົມກັບການປູກຝັງໃນປະເທດລາວເປັນຢາງດີ. ຜານການແລກປຽນແບງປັນຊັບພະຍາກອນ ປະດິດຄິດສາງໃໝ ການຮວມກັນຄົ້ນຄວາກະສິກຳ, ເຊິ່ງໄດປະຢັດຊັບພະຍາກອນດານແຮງງານ ວັດຖ ແລະ ເວລາຢາງຫຼວງຫຼາຍ.

ອີງຕາມການຮັບຮູ, ປີມໆມານີ້​ ສະຖາບັນ ວິທະຍາສາດກະສິກຳ ແຂວງຢຸນນານ ໄດຊວຍປະເທດລາວຍົກລະດັບແນວພັນ ແລະ ລະດັບຄວາມທົ່ວເຖິງຂອງເຕັກນິກທັນສະໄໝ, ຍົກສູງຜົນຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງພືດພັນ ຊວຍຊາວກະສິກອນປະເທດລາວເພີ່ມລາຍຮັບ ໂດຍຜານ ການໂອນຖາຍເຕັກນິກ ການກສາງສວນສາທິດກະສິກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ການເປີດຊດສຳມະນາອົບຮົມ ແລະຮູບແບບອື່ນໆ.