ຕະຫຼາດກາງຄືນແຄມຂອງ

2020-09-09 17:47:56 |ມາຈາກ: ວາລະສານ ຈຳປາ

ເມື່ອຕາເວັນໃກຈະຕົກດິນ, ແສງຕາເວັນສີເຫຼືອງຄຳສາດສອງໄປຕາມເທິງໜານໍ້າຂອງຢາງເຕັມທີ່. ໃນອີກບດົນ, ແສງໄຟແຄມຝັ່ງແມນໍ້າຂອງເລີ່ມທະຍອຍສະຫວາງຂຶ້ນ, ກຸມຄົນເລີ່ມມາເຕົ້າໂຮມກັນຢູແຄມຂອງຈາກທຸກສາລະທິດ. ນີ້ກໍຄືຕະຫຼາດກາງຄືນແຄມຂອງທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະເທດລາວ.

ບໍລິເວນຂອງຕະຫຼາດກາງຄືນແມນກວ້າງໃຫຍ, ເລີ່ມຈາກ “ຖະໜົນຄົນຝະຣັ່ງ” ໃນທາງທິດຕາເວັນອອກ ລຽບໄປເຖິງແຄມຝັ່ງແມນໍ້າຂອງທາງທິດຕາເວັນຕົກ. ໃນລຽບຕາມແຄມແມນໍ້າຂອງ ສວນຫຼາຍແມນຮານອາຫານ ແລະ ຮານເຫຼົ້າບາ, ສວນເຂດທີ່ໃກກັບຖະໜົນຄົນຕາງປະເທດນັ້ນ, ສວນຫຼາຍແມນຮານຂາຍເຄື່ອງທີ່ຈຳໜາຍເຄື່ອງໃຊປະຈຳວັນ. ຜູຄົນບາງພວກກໍນັ່ງຢູແຄມຂອງເພື່ອຊົມທິວທັດຕາເວັນຕົກດິນຢາງງຽບໆ, ບາງພວກກໍນັ່ງເປັນກຸມໆ ແລະ ໂອລົມກັນ, ບາງພວກແມນຍາງເລາະຢູໃນຕະຫຼາດກາງຄືນ ເພື່ອເລືອກຊື້ສິນຄາທີ່ຕົນມັກ.

ດິນຟ້າອາກາດຂອງປະເທດລາວແມ່ນອາກາດລົມປະຈຳລະດູແຖບຮອນ, ດິນຟາອາກາດແມນຮອນອົບເອົ້າ, ການໄປເລາະຫຼິ້ນຢູທາງນອກ ໄດກາຍເປັນໜຶ່ງໃນຄວາມລຶ້ງເຄີຍທີ່ຄົນລາວມັກ. ຊາວຄາທີ່ຮູກິ່ນອາຍທາງທຸລະກິດອັນພົ້ນເດັ່ນນີ້ ໄດສັງເກດເຫັນໂອກາດທາງການຄາທີ່ເຊື່ອງຊອນຢູໃນການປະພຶດດັ່ງກາວ, ສະນັ້ນຕະຫຼາດກາງຄືນ ກໍຈຶ່ງໄດເກີດອອກມານຳຄືຈັ່ງຊັ້ນແລວ.

ຜູຂຽນ ໃນນາມທີ່ເປັນຜູຮຽນພາສາລາວຄົນໜຶ່ງ, ເຄີຍໄດມາຮຽນຢູມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດລາວເປັນເວລາໜຶ່ງປີ. ໃນຄວາມຊົງຈຳ, ເວລາທີ່ມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດເມື່ອຮຽນຢູລາວ ກໍແມນການໄປເລາະຫຼິ້ນຕະຫຼາດກາງຄືນແຄມຂອງກັບໝູເພື່ອນຮວມຫອງທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຊົມຕາເວັນຕົກດິນທີ່ແຄມຂອງ, ກິນຕົ້ມໝີ່ໄວໆຖວຍໜຶ່ງເພືື່ອແກຄວາມຫິວ, ຊື້ນໍ້າປັ່ນໝາກອະໂວກາໂດທີ່ເຢັນໆຈອກໜຶ່ງມາແກຫິວນໍ້າ ແລະ ເລາະ “ຊື້ໆ” ເຄື່ອງຢາງສະບາຍໃຈຢູໃນຕະຫຼາດກາງຄືນ…

ປັດຈຸບັນນີ້, “ເສດຖະກິດກາງຄືນ” ກໍາລັງກາຍເປັນຈຸດເຕີບໃຫຍອັນໃໝຂອງການພັດທະນາຂະແໜງການບໍລິການຂອງຈີນ, ອັນນີ້ເຮັດໃຫຂອຍໄດຫວນຄືນຄຶດເຖິງຕະຫຼາດກາງຄືນແຄມຂອງອີກ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບການພັດທະນາຂອງເສດຖະກິດກາງຄືນຂອງຈີນ, ຂອຍເກີດມີຄວາມຄິດເຫັນໃໝຈຳນວນໜຶ່ງຕຕະຫຼາດກາງຄືນຂອງປະເທດລາວ.

ໜຶ່ງ, ແມນຄວນຈັບເອົາໂອກາດທີ່ຜູຄົນມັກອອກມາໃນຕອນກາງຄືນ, ຕັ້ງໜາສົ່ງເສີມປວງຊົນເຂົ້າຮວມການກສາງເສດຖະກິດກາງຄືນ. ອົງການທີ່ກຽວຂອງຂອງພາກລັດລາວ ສາມາດສຸມໃສຈຸດພິເສດອັນນີ້, ສົ່ງເສີມປວງຊົນລາວຄົ້ນຫາຄວາມສາມາດຂອງຕົນຢາງຫາວຫັນ, ນໍາໃຊທາແຮງຂອງກະແສຄົນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ອອກມາເລາະຫຼິ້ນທີ່ຂາງນອກໃນຕອນຄາຄືນ, ໄປຕັ້ງຮານຂາຍເຄື່ອງໃນຕະຫຼາດກາງຄືນ ເພື່ອເພີ່ມລາຍໄດ ແລະ ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູຂອງຕົນໃນລະດັບທີ່ແນນອນ.

ສອງ, ແມນຖືການວາງແຜນການຂອງລັດຖະບານເປັນຫຼັກ ນຳເອົາວິສາຫະກິດມາເປັນຜູນຳທາງ ແລະ ປະຊາຊົນສະໝັກໃຈເຂົ້າຮວມ, ກຳນົດຂອບເຂດບໍລິເວນຂອງຕະຫຼາດກາງຄືນ. ນີ້ແມນມີຜົນດີຕການສາງເປັນຮູບຮາງ ແລະ ການຂະຫຍາຍຂະໜາດຂອງຕະຫຼາດກາງຄືນ, ໃຫມີວິສາຫະກິດມາເຂົ້າຮວມການພັດທະນາ ແລະ ການບໍລິຫານຕະຫຼາດກາງຄືນ, ດຶງດູດປະລິມານກະແສຄົນໃຫແກຊາວຄາ.

ສາມ, ແມນຕັ້ງໜາບຸກເບີກພັດທະນາຜະລິດພັນການທອງທຽວທີ່ມີສີສັນພິເສດຂອງປະເທດລາວ. ໃນປັດຈຸບັນ, ເຖິງແມນວາຜະລິດພັນທາງດານການທອງທຽວທີ່ມີສີສັນທອງຖິ່ນໃນຕະຫຼາດກາງຄືນຂອງປະເທດລາວມີບໜອຍ, ແຕຍັງບທັນສາງເປັນຂະໜາດໄດ, ຄວາມຄິດປະດິດສາງຂອງຜະລິດພັນກໍຕອງການມີການປະດິດສາງໃໝ ແລະ ການປຽນແປງອອກມາຢູສະເໝີ ໂດຍອີງຕາມສະພາບການພັດທະນາຂອງປະເທດລາວ ແລະ ຄວາມມັກຮັກຂອງນັກທອງທຽວ. ອົງການລັດຖະບານປະເທດລາວທີ່ກຽວຂອງສາມາດປະຕິບັດການຝຶກອົບຮົມດານສີມືທັກສະສະເພາະ, ຄົ້ນຫາໂຄງການມໍລະດົກວັດທະນະທຳນາມມະທຳຂອງເຂດທອງຖິ່ນ, ຂະຫຍາຍ ແລະ ຮັກສາບຸກຄະລາກອນທີ່ມີສີມື.

ສີ່, ແມນສາງເພີ່ມພື້ນຖານວັດທະນະທຳຂອງຕະຫຼາດກາງຄືນໃຫຫຼາຍຂຶ້ນ. ຕົວຢາງວາຈັດຕັ້ງງານສະແດງສິລະປະທີ່ຕະຫຼາດກາງຄືນ, ສາງຕັ້ງໂຮງຮຽນກາງຄືນ ຮານຂາຍປຶ້ມຈຶ່ງສາມາດອຳນວຍສະຖານທີ່ໃຫແກປະຊາຊົນທີ່ມາຮຽນໃນຕອນກາງຄືນ. ນອກຈາກນີ້ແລວ, ຍັງສາມາດເປີດໂຄງການທົດລອງທີ່ກຽວພັນກັບວັດທະນະທຳມູນເຊື້ອປະເທດລາວຈຳນວນໜຶ່ງອີກດວຍ, ດຶງດູດນັກທອງທຽວມາເຂົ້າຮວມ, ຍັງສາມາດເພີ່ມກິ່ນອາຍທາງວັດທະນະທຳຈຳນວນໜຶ່ງໃຫແກຕະຫຼາດກາງຄືນ.

ຫາ, ແມນສືບຕຍົກສູງຄວາມຮັບຮູທາງດານການບໍລິການຂອງຊາວຄາເລື້ອຍໆ. ເອກະລັກທາງດານນິດໄສທີ່ອອນໂຍນຖອມຕົວຂອງຄົນລາວ ໄດຮັບການຕີລາຄາສູງຂອງນັກທອງທຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດຕະຫຼອດມາ, ສຳລັບຈຸດນີ້ຂອຍກໍໄດສຳຜັດຢາງເລິກເຊິ່ງດວຍຕົນເອງ ໃນເມື່ອເວລາຮຽນຢູລາວ. ບົນພື້ນຖານນີ້, ຖາຊາວຄາຂອງປະເທດລາວ ຫາກສາມາດສະໜອງການບໍລິການທີ່ຍິ່ງເປັນມາດຕະຖານກວາ, ເຊື່ອໝັ້ນວາ ຈະສາມາດນຳເອົາການສຳຜັດທີ່ຍິ່ງດີກວາ ມາສູນັກທອງທຽວຢາງແນນອນ.