ເລື່ອງ“ການທ່ຽວຫຼີ້ນ”ຂອງເສດຖະກິດກາງຄືນ

2020-09-09 18:26:54 |ມາຈາກ: ວາລະສານ ຈຳປາ

ຢູທີ່ນະຄອນຈົງກິ່ງ(Chongqing City), ຊວງເວລາທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດ ແລະ ມີການບໍລິໂພກຫລາຍທີ່ສຸດໃນມື້ຫນຶ່ງຂອງຖໍ້າຮົງຢາ(Hongya Cave) ຕາງກໍເກີດຂຶ້ນໃນຊວງເວລາຫລັງຈາກຕາເວັນຕົກດິນ; ຢູທີ່ເມືອງຕາຖັງ ເມືອງທີ່ບເຄີຍມີກາງຄືນ(Great Tang All Day Mall) ຂອງນະຄອນຊີອານ(Xi’an City) ແຂວງສັນຊີ(shaan xi), ຍິງສາວ “ຕຸກກະຕາລົ້ມລຸກ” ໄດຍື່ນມືອັນອອນນຸມໄປຫານັກທອງທຽວຊໍ້າແລວຊໍ້າອີກ; ຢູທີ່ນະຄອນຊິງຕາວ(Qingdao City) ແຂວງຊານຕົງ, ງານສະແດງໄຟແສງສີອັນແວວວາວຈັບຕາ ເຮັດໃຫຜູຄົນຫລົົງໄຫລຢາງບຮູຕົວ...ຕາເວັນລັບຂອບຟາ, ແສງໄຟເລີ່ມສະຫວາງຂຶ້ນ, ຕົວເມືອງກາງຄືນຂອງປະເທດຈີນ ທີ່ໄດງຽບສະຫງົບໄປໃນຊວງເວລາພະຍາດໂຄວິດລະບາດນັ້ນ ໄດຟື້ນຟູຄວາມມີຊີວິດຊີວາກັບມາອີກຄັ້ງໜຶ່ງ.

ການລື່ນເລີງ ເປັນແຫລງກຳລັງຊີວິດຊີວາຂອງການບໍລິໂພກກາງຄືນ. ແຕລະຕົວເມືອງໃຫຍຂອງປະເທດຈີນໃນປັດຈຸບັນ ຜູຄົນກຳລັງພະຍາຍາມຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຜົນກະທົບຂອງວິກິດການພະຍາດຄັ້ງນີ້, ຕາມຫາຄວາມສຸກຂອງຊີວິດຄືນໃຫມອີກຄັ້ງ.

ສູນການຄາຖໍ້າຮົງຢາທີ່ນະຄອນຈົງກິ່ງ

“ນີ້ກໍຄືພາບກາງຄືນຂອງນະຄອນຈົງກິ່ງອັນລືຊື່, ພູຜາແມນໍ້າລຳເຊ ພາບວິວຕົວເມືອງ ຈັ່ງແມນງາມຈົນບມີແນວຕິຕຽນ.” ຢູທີ່ເວທີຊົມວິວຂອງຖໍ້າຮົງຢານະຄອນຈົງກິ່ງ, ເຖິງແມນວາໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດລະບາດ, ເຮັດໃຫກະແສຄົນບມີຫລາຍ ແລະ ແອອັດເຫມືອນເມື່ອກອນ, ແຕນັກທອງທຽວກໍຖືວາຍັງບຫນອຍແລວ, ນາງ ຢານຢິງ(Ran Ying) ນັກທອງທຽວທີ່ມາຈາກເມືອງປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜົ່າທູຈາຊົນເຜົ່າມົ້ງ ຊິວຊານ(Xiushan Tujia and Miao Autonomous County) ນະຄອນຈົງກິ່ງ ຕັ້ງກອງມືຖືຢູເລື້ອຍໆ ເພື່ອຖາຍຮູບ ແລະ ອັດວິດີໂອ.

ນາງ ຢານຢິງເວົ້າວາ, ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ລາວໄດມາເຖິງຕົວເມືອງນະຄອນຈົງກິ່ງ, ສາເຫດທີ່ເລືອກມາໃນຍາມນີ້ ແມນຍອນວາລາວເຝົ້າຄອຍປາຖະຫນາເຖິງພາບວິວໃນຍາມຄາຄືນຂອງຖໍ້າຮົງຢາ, ລະຫວາງໄລຍະກັກໂຕຢູໃນເຮືອນນັ້ນ ລາວໄດຂຽນແຜນການທອງທຽວໄວຈຳນວນຫລາຍ, ອີກຢາງໜຶ່ງ ຢູຕົວເມືອງນະຄອນຈົງກິ່ງ ແມນບມີຜູຕິດເຊື້ອເພີ່ມໃຫມເປັນເວລາດົນນານແລວ, ຮູສຶກມີຄວາມປອດໄພຫລາຍ.

ມໆມານີ້, ຄວາມຊິນເຄີຍການໃຊຊີວິດ ຫລື ການທອງທຽວຊົມວິວກາງຄືນ, ເລາະຕະຫລາດກາງຄືນນີ້ ກຳລັງຟື້ນຟູຄືນສະພາບເດີມຢາງວອງໄວ. “ຊວງເວລາທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດ ແລະ ມີການບໍລິໂພກຫລາຍທີ່ສຸດ ໃນມື້ຫນຶ່ງຂອງຖໍ້າຮົງຢາຕາງກໍເກີດຂຶ້ນໃນຊວງເວລາຫລັງຈາກຕາເວັນຕົກດິນ.” ພະນັກງານ “ຮານອາຫານເຜີ່ຍຕູ” ເຊິ່ງເປັນຮານນອຍໃນຖໍ້າຮົງຢາ ໄດບອກນັກຂາວວາ, ຄຽງຄູກັບການຜອນຜັນຂອງພະຍາດລະບາດ ແລະ ສະພາບອາກາດຮອນຂຶ້ນ, ແຕລະມື້ຫລັງຈາກ 5 ໂມງແລງ, ຊາວເມືອງ ແລະ ນັກທອງທຽວຈຳນວນຫລວງຫລາຍ ຕາງກໍຈະເລືອກມາກິນອາຫານພື້ນເມືອງຢູທີ່ນີ້ຈັກຫນຶ່ງຄາບ, ຈາກນັ້ນກໍຊົມວິວກາງຄືນຂອງຖໍ້າຮົງຢາ.

ຖໍ້າຮົງຢາມີປະຫວັດສາດ 2300 ກວາປີ, ເຊິ່ງຈະອອກລັກສະນະກຸມອາຄານແບບ “ເຮືອນເຊຍເຮືອນພື້ນ”(ເປັນເຮືອນຊານແບບດັ້ງເດີມຂອງຈີນ ທີ່ປຸກສາງຕາມພູຜາ ແລະ ແຄມຝັ່ງ, ໂດຍປົກກະຕິແລວ, ດານຫນຶ່ງແມນຈະປຸກສາງຢູເທິງຫນາດິນ, ອີກດານຫນຶ່ງແມນຈະຢູກາງອາກາດ ໂດຍໃຊເສົາມາຄໍ້າໄວ) ອັນເປັນອາຄານແບບດັ້ງເດີມທີ່ມີຄວາມເປັນເອກະລັກທີ່ສຸດຂອງບາຢູ(Bayu ຊື່ຫຍໍ້ຂອງນະຄອນຈົງກິ່ງ), ຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງສິ່ງປຸກສາງປະສານກັບໄຟແສງສີ, ເຮັດໃຫພາບວິວກາງຄືນຂອງທີ່ນີ້ໂດ່ງດັງໄປທົ່ວປະເທດ. “ຢູທີ່ຖໍ້າຮົງຢາ, ນັກທອງທຽວສາມາດໄປທຽວກຸມອາຄານເຮືອນເຊຍ, ຊົມພາບວິວກາງຄືນຂອງຖໍ້າຮົງຢາ, ເລາະຕົວເມືອງພູຜາ(ເນື່ອງຈາກນະຄອນຈົງກິ່ງມີຜູຜາຫລາຍ, ຕົວເມືອງແມນສາງຂຶ້ນຕາມພູຜາ, ເພາະສະນັ້ນ ຈຶ່ງມີຊື່ເອີ້ນອີກວາ ຕົວເມືອງພູຜາ), ເລາະຖະຫນົນບູຮານ, ສຳຜັດວັດທະນະທຳຈົງກິ່ງ, ຊົມແມນໍ້າສອງສາຍ(ແມນໍ້າຢາງຊີກຽງ ແລະ ແມນໍ້າເຈຍຫລິງ)ໄຫລລວມຕົວເຂົ້າກັນ, ຊິມອາຫານແຊບຂອງຈົງກິ່ງ...” ທານ ຫລີຢາງ(Li Yang) ຮອງຫົວຫນາຄະນະກຳມະການຄຸມຄອງ CBD ເຂດຢູຈົງ(Yuzhong District) ນະຄອນຈົງກິ່ງ ເຊິ່ງຖໍ້າຮົງຢາແມນຢູໃນເຂດດັ່ງກາວ, ເພິ່ນກາວວາ ຫລັງຈາກສະພາບການພະຍາດລະບາດໄດຫມັ້ນຄົງແລວ, ນັກທອງທຽວມີຄວາມຄຶກຄື້ນຫຼາຍ, ລະຫວາງວັນພັກ “ວັນກຳມະກອນສາກົນ” ຍັງໄດນໍາໃຊມາດຕະການຈໍາກັດກະແສຄົນ ເນື່ອງຈາກກະແສນັກທອງທຽວແມນຫລາຍຈົນເກືອບເຖິງຂີດຈໍາກັດໃນການຮອງຮັບ.

ເມືອງຕາຖັງ ເມືອງທີ່ບເຄີຍມີກາງຄືນ

ເມືອງຕາຖັງທີ່ຕັ້ງຢູເຂດຢຽນຖາ(Yanta District) ນະຄອນຊີອານ ແຂວງສັນຊີ ແມນຖືເອົາວັດທະນະທຳຈີນບູຮານສະໄຫມລາດຊະວົງຖັງ (ແຕປີ 650-755) ເປັນພື້ນຫລັງ, ໂດຍໄດປຸກສາງໃຫມີ 4 ສະຫນາມໃຫຍ ເຊັ່ນ: ສະຫນາມຫຍຢຽນຖາເຫນືອ, ສະຫນາມສວຽນຈັ້ງ(ພຣະ ອົງທີ່ລືຊື່ໃນສະໄຫມລາດຊະວົງຖັງ, ເປັນຕົວແບບເດີມຂອງຕົວລະຄອນພຣະຖັງຊໍາຈັງ ໃນຫນັງເລື່ອງ “ໄຊອິ໋ວ”), ສະຫນາມເຈິນກວນ(ຊື່ສະໄຫມທີ່ເຈົ້າ ຖັງໄທຈົງ ຫລີຊື້ມິນ ປົກຄອງປະເທດຈີນ, ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າຊີວິດຜູທີສອງຂອງລາດຊະວົງຖັງ), ສະຫນາມຊວງຫລິງຊິນຊືໄຕ(ມີຄວາມຫມາຍວາ ນຳຫນາແຫງຍຸກສະໄຫມ), ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ຕົວເລືອກທຳອິດໃນການສະແດງ ແລະ ສຳຜັດກັບວັດທະນະທຳລາດຊະວົງຖັງຂອງແຂວງຊີອານ.

ຢູໃນເມືອງຕາຖັງທີ່ຄຶກຄື້ນມວນຊື່ນນີ້, ລາຍການສະແດງ “ຕຸກກະຕາລົ້ມລຸກທີ່ເປັນຄົນແທ” ແນນອນຕອງເປັນຫນຶ່ງໃນລາຍການທີ່ຫນາຊົມ ແລະ ໄດຮັບຄວາມນິຍົມຫລາຍສຸດຈາກນັກທອງທຽວ. ບັນດານັກສະແດງຢືນຢູເທິງໂຄງເຫລັກທີ່ພື້ນເປັນຮູບເຄິ່ງວົງມົນ, ສັ່ນໄກວໄປມາຄືກັບຕຸກກະຕາລົ້ມລຸກ, ດຳເນີນລາຍການສະແດງແຕລະປະເພດໂດຍອີງໃສຈຸດພິເສດຂອງການແຕງຕົວ ແລະ ມີການປະຕິສຳພັນກັບນັກທອງທຽວ.

ນາງ ຟົງເຈຍເຊິນ(Feng Jiachen) ຍິງສາວລຸນຫຼັງປີ 90 ແມນເປັນຫນຶ່ງໃນນັກສະແດງລາຍການ “ຕຸກກະຕາລົ້ມລຸກທີ່ເປັນຄົນແທ”, ປັດຈຸບັນນີ້ ລາວໄດກາຍເປັນ “ເນັດໄອດໍ” ແລວ,ຢູໃນອິນເຕີເນັດຂອງປະເທດຈີນ ແມນມີຫລາຍໆວິດີໂອລາຍການສະແດງຂອງລາວ. ການແຕງຕົວແບບສະໄຫມລາດຊະວົງຖັງຈະເລີນຮຸງເຮືອງ, ກິລິຍາທາທີອັນຫວາດສຽວ ແຕມີຄວາມອອນຫວານນັ້ນ, ບວກກັບສຽງເພງທີ່ອອກ “ລັກສະນະປະເທດຈີນ”, ເລີຍເຮັດໃຫນາງ ຟົງເຈຍເຊິນ ໃນວິດີໂອນັ້ນ ສວຍງາມປານນາງຟາ.

ກາງຄືນແຕລະມື້, ບອນທີ່ລາວສະແດງລາຍການນັ້ນ ຈະຖືກຜູຄົນອອມລອມຢາງແຫນນຫນາ, ມີຫລາຍໆຄົນແມນຕັ້ງໃຈຈາກຕາງຖິ່ນມາເຖິງເມືອງຕາຖັງ ເພື່ອຈະມາ “ຈັບມື” ກັບລາວພຽງຄັ້ງດຽວ.

ຢູເມືອງຕາຖັງ, “ເນັດໄອດໍ” ທີ່ຄືກັນກັບ “ຍິງສາວຕຸກກະຕາລົ້ມລຸກ” ແບບນີ້ແມນຍັງມີຫລາຍ. “ບາວກອນຫີນ” ໃສເສື້ອເກາະນາຍທະຫານສະໄຫມລາດຊະວົງຖັງ, ຍື່ນຄີງສວນເທິງອອກມາຈາກກອນຫີນ, ໃຊໄມຄອນທຸບຕີເຫລັກສິ່ວ(ສິ່ວທີ່ໃຊເຈາະກອນຫີນ ຫລື ໂລຫະ) ດວຍສີຫນາທີ່ເຄັ່ງຂຶມ, ແລະ ເຮັດຊໍ້າຄືນເລື້ອຍໆດວຍທາທີຊາໆ; ສວນ “ຫລີປາຍ”(Li Bai ນັກກະວີຜູລືຊື່ຂອງຈີນບູຮານ) ແມນຈະໃສເສື້ອສີຂາວລອງລອຍຢູກາງອາກາດ ເຊິ່ງອາໄສໄມເຫລັ້ມຫນຶ່ງຄໍ້າໄວ, ຕກັບພາບວິວຖະຫນົນເມືອງຕາຖັງອັນຮຸງເຮືອງສວຍງາມນີ້ ບາງຄັ້ງຈະທຳທາຄົ້ນຄິດ ແລະ ບາງຄັ້ງກໍຈະຈັບປາກກາຂຶ້ນມາແຕງກາບກອນ.

“ມາຊົມການສະແດງຕາມຖະຫນົນຢູທີ່ເມືອງຕາຖັງ ແມນໄດກາຍເປັນຫນຶ່ງໃນວາລະຂອງນັກທອງທຽວຫລາຍຄົນ ທີ່ຕອງເລືອກເຮັດໃນເວລາມາທຽວຫລິ້ນຢູແຂວງຊີອານ.” ພະນັກງານຄຸມຄອງເມືອງຕາຖັງເວົ້າ.

ງານສະແດງໄຟແສງສີ ນະຄອນຊິງຕາວ

ຕອນຄາເວລາ 7 ໂມງ 40 ນາທີ, ເຮືອຄລູສ (ເຮືອຂີ່ທອງທຽວ, Cruise Ship) “ຫມາຍເລກໄຂມຸກທະເລສີຟາ”(ຊື່ເຮືອ: “ໄຂມຸກສີຟາ”)! ໄດຄອຍໆເຄື່ອນຕົວອອກຈາກທາເຮືອພາຍໃຕສຽງແກ, ເພື່ອທຽວຮອບອາວຟູຊານ(Fushan Bay) ນະຄອນຊິງຕາວ. ນັກທອງທຽວສາມາດຂີ່ເຮືອຊົມເບິ່ງງານສະແດງໄຟແສງສີທີ່ຮວມສະແດງໂດຍຕຶກສູງຕາງໆໃນຕົວເມືອງທີ່ຕັ້ງຢູດານຫນຶ່ງຂອງອາວຟູຊານ.

“ວິວກາງຄືນຂອງຊິງຕາວຈັ່ງແມນງາມອີ່ຫລີ, ໂດຍສະເພາະແມນງານສະແດງໄຟສີແສງ ຈັ່ງແມນຫນາປະທັບໃຈຫຼາຍ!” ຢືນຢູເທິງດາດຟາຂອງເຮືອຄລູສ “ໝາຍເລກໄຂມຸກທະເລສີຟາ”, ຊົມເບິ່ງນະຄອນຊິງຕາວຈາກເທິງທະເລ, ພາບວິວຕົວເມືອງທີ່ເປັນຮູບວີ 180 ອົງສາທີ່ປະກອບດວຍຕຶກອາຄານຊັ້ນສູງ 53 ຕຶກ ແລະ ອາວທະເລ, ງານສະແດງໄຟແສງສີອັນແວວວາວຈັບຕາທີ່ຍາວເຖິງ 3,5 ກິໂລແມັດ ຕາງກໍເຮັດໃຫຜູຄົນຫລົົງໄຫລຢາງບຮູຕົວ, ເຮັດໃຫນາງ ຈາງຢູ(Zhang Yu) ຍິງສາວແຂວງຫຼຽວໜິງ(Liaoning Province) ທີ່ມາທອງທຽວຢູນະຄອນຊິງຕາວ ຮູສືກຄຶກຄັກດີໃຈເປັນຢາງຫລາຍ.

ກອງປະຊມສຸດຍອດອົງການຮວມມືຊຽງໄຮປະຈຳປີ 2018ຈັດຂຶ້ນຢູທີ່ນະຄອນຊິງຕາວ, ເພື່ອເປັນການຄຳນັບຮັບຕອນບັນດາການນຳ ແລະ ແຂກແຕລະປະເທດ ທີ່ມາເຂົ້າຮວມກອງປະຊມ, ນະຄອນຊິງຕາວໄດຈັດງານສະແດງສິລະປະແສງໄຟໂຄມໄຟທີ່ມີຊື່ວາ “ມີເພື່ອນມິດມາແຕແດນໄກ”. ຫລັງຈາກກອງປະຊມສິ້ນສຸດລົງ, “ງານສະແດງໄຟແສງສີອົງການຮວມມືຊຽງໄຮ” ໄດຖືກຮັກສາໄວ ໂດຍໃນນາມເປັນໂຄງການທອງທຽວວັດທະນະທໍາແບບປົກກະຕິວັນທີ 11 ເດືອນມີຖນາ, ໃນຂະນະທີ່ທານ ຊນຮາຍໂປ(Sun Haibo) ຮອງຫົວຫນາສູນພັດທະນາການໂຄສະນາກາງແຈງ ແລະ ແສງສະຫວາງຂອງນະຄອນຊິງຕາວ ໄດດຳເນີນການແລກປຽນໂອລົມຜານທາງອອນລາຍກັບຊາວເນັດກຽວກັບບັນຫາແສງສະຫວາງຂອງວິວກາງຄືນນັ້ນ, ເພິ່ນໄດກາວວາ ໃນປີ 2020, ຫອງການຄຸມຄອງຕົວເມືອງນະຄອນຊິງຕາວ ໄດວາງຂໍ້ກຳນົດໃຫມວາດວຍເວລາເປີດປິດສິ່ງຕິດຕັ້ງໄຟແສງສະຫວາງໃນກາງຄືນ, ໂດຍໄດປຽນຈຳນວນຄັ້ງຂອງງານສະແດງໄຟແສງສີຈາກ 210 ກວາຄັ້ງຕປີ ມາເປັນ 430 ກວາຄັ້ງຕປີ, ໄດສືບຕຕອບສະຫນອງຄວາມຕອງການຂອງປະຊາຊົນຊາວເມືອງ ແລະ ນັກທອງທຽວຈຳນວນຫລວງຫລາຍ.