ເລື່ອງ“ເລາະກິນ”ຂອງເສດຖະກິດກາງຄືນ

2020-09-09 18:34:36 |ມາຈາກ: ວາລະສານ ຈຳປາ

ຄຽງຄູກັບການປອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດພະຍາດທົ່ວທຸກແຫງຂອງປະເທດຈີນ ທີ່ເຂົ້າສູຄວາມປົກກະຕິ ແລະ ການຊກຍູນະໂຍບາຍກະຕຸນການບໍລິໂພກ, ຊີວິດກາງຄືນໃນຕົວເມືອງນັບມື້ນັບອຸດົມສົມບູນ ແລະ ມີສີສັນຫຼາກຫຼາຍ. ຕາເວັນຕົກດິນທີ່ພູຕາເວັນຕົກ, ນະຄອນຄຸນໝິງ (Kunming City) ແຂວງຢຸນນານ (Yunnan Province) ໄດເຂົ້າສູຮູບແບບຊີວິດກາງຄືນ, ຖະໜົນໜານສຽງ (Nanqiang Street), ສູນການຄາເຫິງຫຼົງ (Henglong Plaza), ສູນການຄາຊນເສິງ (Shuncheng Shopping Center), ສວນສາທາລະນະ 1903 ແລະ ສະຖານທີ່ຄວາມຮຸງເຮືອງທາງເສດຖະກິດໃນຍາມກາງຄືນຂະໜາດໃຫຍແຫງອື່ນໆ, ມີແສງໄຟແວວວາວ, ຄົນສັນຈອນໄປມາໜາແໜນ.

ການກິນ, ແມນວົງຈອນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການບໍລິໂພກໃນຍາມຄໍ່າຄືນ. ທຸກພາກສວນທຸລະກິດ ກໍໄດນຳໃຊຄວາມອັດສະລິຍະໃນການບຸກທະລຸຮູບແບບການຂາຍດັ້ງເດີມ, ໄດຈູດໄຟສາງສີສັນອັນສະຫວາງສະໄຫວໃຫຄຳຄືນຂອງນະຄອນຄຸນໝິງ.

ຄໍ່າຄືນເທິງດາດຟາ

“ມີການເຊີນພຄົວໃຫຍເຮັດພິດຊາ (Pizza) ມາສະແດງໃຫທຸກຄົນເບິ່ງຂັ້ນຕອນການເຮັດ, ພອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍຕອນຮັບທຸກທານມາສະຖານທີ່ເຮັດຕົວຈິງເພື່ອຊິມ ພິດຊາຖົ່ວລຽນມູຊານຄິງ (Musang king)”, ໃນຕອນແລງ 7 ໂມງຂອງ ວັນທີ 5 ມິຖນາ, ສູນການຄາເຫິງຫຼົງ ທີ່ຕັ້ງຢູໃຈກາງຂອງນະຄອນຄຸນໝິງ, ສວນດອກໄມເທິງດາດຟາຊັ້ນ 6 ທີ່ມີງານລຽງສັງສັນປາຕີ້ (Party) ໃນຫົວຂໍ້ ຮິບຮອບ (Hip-Hop) “ສວນດອກໄມ ແລະ ທອງຟາເຕັມໄປດວຍດວງດາວ” ໄດເລີ່ມຂຶ້ນຢາງຕົງເວລາ. ຜູຄົນທີ່ໄປໆມາໆຟັງດີເຈໝຸນແຜນ (DJ set), ເພງແຣັບ (Rap) ທີ່ຍອດນິຍົມ, ເບິ່ງການເຕັ້ນຮິບຮອບທີ່ໜາຕື່ນໃຈ, ຊິມພິດຊາຈັກຄຳໜຶ່ງ, ດື່ມເຫຼົ້າຄັອກເທວ (Cocktail) ຈັກບາດ, ເຊີຍຊົມຊີວິດຍາມຄໍ່າຄືນອັນໜາຫຼົງໄຫຼ.

ຜູຮັບຜິດຊອບທີ່ກຽວຂອງຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຕະຫຼາດ ສູນການຄາເຫິງຫຼົງ ນະຄອນຄຸນໝິງ ໄດແນະນຳວາ: “ຍາມກາງຄືນຂອງມື້ວັນສຸກ, ພໍດີກັບເປັນຈັງຫວະໂອກາດອັນດີໃນການພັກຜອນຜອນຄາຍຈາກໜຶ່ງອາທິດທີ່ຫຍຸງວຽກ, ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາໄດຕັດສິນໃຈຈັດງານລຽງປາຕີ້ຕາມຫົວຂໍ້ໃນທຸກໆວັນສຸກ ທີ່ສວນດອກໄມເທິງດາດຟາຊັ້ນ 6 ເປັນປະຈຳ” ອີງຕາມຫົວຂໍ້ທີ່ແຕກຕາງກັນ, ຮານຄາແຕລະປະເພດທີ່ແຕກຕາງໃນສູນການຄາທີ່ເປັນເຄືອຂາຍກັບສູນການຄາເຫິງຫຼົງ ກໍໄດເຂົ້າຮວມໃນກິດຈະກຳ.

ຜູຮັບຜິດຊອບຄົນດັ່ງກາວເວົ້າວາ, ໃນນາມທີ່ເປັນ ຫົວໜວຍທຸລະກິດແບບກວມລວມທີ່ໃຫຍທີ່ສຸດໃນປັດຈຸບັນຢູຄຸນໝິງ, ສູນການຄາເຫິງຫຼົງ ກຳລັງພະຍາຍາມຢາງໜັກເພື່ອໃຫຫຼຸດພົ້ນຈາກຜົນກະທົບຈາກສະພາບການລະບາດ, ປັດຈຸບັນ ປະລິມານການສັນຈອນໄປມາຂອງລູກຄາໄດຟື້ນຄືນມາປະມານ 8 ສວນ10 ຂອງກອນໜາການລະບາດ. ສູນການຄາວາງແຜນທີ່ຈະສາງສະຖານທີ່ໃໝສຳລັບການໃຊຈາຍບໍລິໂພກໃຫຫຼາຍຂຶ້ນ,ເພື່ອດຶງດູດການໄປມາຂອງລູກຄາໃຫຫຼາຍຂຶ້ນ. ພວກເຂົາຍັງວາງແຜນທີ່ຈະປຶກສາຫາລືກັບຮານຄາທີ່ເຂົ້າຮວມກິດຈະກຳສົ່ງເສີມການຂາຍເພື່ອການໃຊຈາຍໃນຍາມກາງຄືນ: ເປັນຕົ້ນວາ ພາຍຫຼັງເວລາ 9 ໂມງແລງ, ອີງຕາມປະເພດຂອງຮານຄາ ແລະ ສິນຄາ, ສົ່ງເສີມໃຫທາງຮານນຳສະເໜີສິດທິພິເສດ ແລະ ສວນຫຼຸດທີ່ສອດຄອງກັນ.

ຕັ້ງຊມນອກຮານ

ກຸງມັງກອນນອຍລົດຊາດເຜັດຮຶນ, ລູກຊິ້ນທາໂກຢາກິ (Takoyaki), ເບຍ, ອາຫານປິ້ງ... ທຸກເທື່ອທີ່ຮອດທາຍອາທິດ, ຕະຫຼາດນັດເສດຖະກິດກາງຄືນຖະຫນົນໜານສຽງ ນະຄອນຄຸນໝິງ ກໍມີຄວາມຄຶກຄື້ນເປັນພິເສດ, ກຸມຄົນ “ມັກກິນ” ກໍເລາະລຽບໄປຕາມຖະໜົນຮອມຕ່າງໆ, ຄົ້ນຫາອາຫານແຊບນົວປະເພດຕາງໆ.

ຢຸນຮາຍຢາວ (Yunhaiyao) ແມນຍີ່ຫໍ້ຮານອາຫານເຄືອຂາຍ (Chain store) ໜຶ່ງທີ່ມີຜະລິດພັນຕົ້ນຕໍເປັນອາຫານຢຸນນານ. ເພື່ອເປັນການຫຍັບໄລຍະຫາງກັບລູກຄາໃຫເຂົ້າໃກກັນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຢຸນຮາຍຢາວ ສາຂາຖະໜົນໜານສຽງ ໄດຕັ້ງຊມຂຶ້ນຢູແຄມທາງນອກຮານ, ແນະນຳອາຫານໃຫແກລູກຄາທີ່ຜານໄປມາເຊັ່ນ: ຂະໜົມມັນຝຣັ່ງ, ຂະໜົມແປງຫົວບົວ, ເຫຼົ້າຂາວຫວານບົ່ມເອງ (ເຫຼົ້າຫຼາວຈາວ, Laozao) ແລະ ອາຫານວາງທີ່ມີລັກສະນະພິເສດຂອງຢຸນນານອື່ນໆ, ດຶງດູດແຂກຮານອາຫານເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ທຸລະກິດຂອງຮານກໍໂດງດັງຂຶ້ນມານຳກັນ.

ນາງ ຢາງເໝີຍ (Yangmei) ຜູຈັດການຮານເວົ້າວາ, ນອກຈາກຕັ້ງຊມຢູນອກຮານແລວ, ທາງຮານຍັງອີງຕາມການໄປມາຂອງລູກຄາທີ່ຫວນກັບມາຫຼັງຈາກອາກາດເຊົາໜາວ, ຄອຍໆຂະຫຍາຍເວລາການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຮານອອກ. ເພື່ອເປັນການສາງທາງເລືອກອັນອຸດົມສົມບູນໃຫແກການໃຊຈາຍຂອງລູກຄາຮານອາຫານໃນຍາມຄໍ່າຄືນ, ມໆມານີ້ ທາງຮານຍັງໄດນຳສະເໜີອາຫານປິ້ງທີ່ມີລັກສະນະພິເສດ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມໝາກໄມສົດລະດູຮອນ.

ໃນປັດຈຸບັນ, ຕະຫຼາດນັດເສດຖະກິດຖະໜົນໜານສຽງ ໄດມີຮານຄາ 40 ກວາຮານເຂົ້າມາຮວມ, ເຊິ່ງໄດກວມເອົາອາຫານພື້ນເມືອງຢຸນນານ, ອາຫານລົດຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ ແລະ ການສະແດງມໍລະດົກວັດທະນະທຳທີ່ບເປັນວັດຖຂອງຈີນ ແລະ ເນື້ອໃນອື່ນໆ. ໃນນາມທີ່ເປັນຝາຍຄຸມຄອງຕະຫຼາດຂອງຕະຫຼາດນັດເສດຖະກິດກາງຄືນໜານສຽງ, ບໍລິສັດ ເຜີຍແຜວັດທະນະທຳອູເລີ້ (Wule) ຈຳກັດ ໄດຮັບຜິດຊອບການຄຸມຄອງຫາງຮານທີ່ເຂົ້າມາຂາຍຢາງເປັນເອກະພາບ.

ທານ ຢາວຮົວ (Yaohua) ຜູອຳນວຍການພະແນກແຜນການຂອງບໍລິສັດດັ່ງກາວເວົ້າວາ “ນອກຈາກຈັດຕັ້ງພະນັກງານຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ລົດຮັກສາສິ່ງແວດລອມ ໃຫດຳເນີນການອະນາໄມຖະໜົນຕາມເວລາທີ່ກຳນົດແລວ, ພວກເຮົາຍັງມີການໃຫຄວາມຮວມມືກັບພາກສວນທີ່ກຽວຂອງເລື້ອຍໆໃນການກວດກາຄວາມປອດໄພດານສຸຂະອະນາໄມຂອງອາຫານໃນຮານຄາ ແລະ ຊມຂາຍເຄື່ອງ, ກສາງສະພາບແວດລອມການກິນດື່ມທີ່ເຮັດໃຫຜູບໍລິໂພກສາມາດວາງໃຈໄດ.”

ໂຮງອາຫານຍາມເດິກ

ຍາມເດິກ 12 ໂມງ, ສູນການຄາຊນເສິງ ຄຸນໝິງ ຊັ້ນສີ່, ພາຍໃນ “ຮານປິ້ງຊີ້ນໂຕກຽວຫອງໜຶ່ງ”, ສຽງປິ້ງຊີ້ນແຊບໆດັງຂຶ້ນ, ແຂກຮານອາຫານຍົກຈອກຕຳກັນ, ນີ້ແມນເວລາ “ໂຮງອາຫານຍາມເດິກ” ຂອງຮານປິ້ງຊີ້ນ.

ອີງຕາມການແນະນຳຂອງ ທານ ຫຼິວຫຼິນເຊິ່ງ (Liu Linsheng) ຜູອຳນວຍການຂອງຍີ່ຫໍ້ “ຮານປິ້ງຊີ້ນໂຕກຽວຫອງໜຶ່ງ”, “ໂຮງອາຫານຍາມເດິກ” ແມນຮູບແບບໃໝທີ່ທາງຮານໄດສຳຫຼວດການຂະຫຍາຍເວລາເປີດດຳເນີນທຸລະກິດໃນເວລາກາງຄືນຢາງຫາວຫັນ, ເຊິ່ງທາງຮານເຮັດຂຶ້ນມາເພື່ອຮັບມືກັບຜົນກະທົບຈາກສະພາບພະຍາດລະບາດ. ພວກເຂົາເຮັດວຽກເລີ່ມແຕເວລາ 9 ໂມງເຄິ່ງຕອນແລງ ຈົນໄປຮອດຕອນເຊົ້າເດິກ 1 ໂມງ. ຊວງໄລຍະເວລານີ້, ພະນັກງານບໍລິການພາຍໃນຮານຈະປຽນເຄື່ອງນຸງຢາງເອກະພາບກັນເປັນການແຕງໂຕແບບສະບາຍໆ ກໍຄື ເສື້ອຍືດ ແລະ ໂສງຢີນ, ເພື່ອໃຫແຂກຂອງຮານອາຫານທີ່ຫຍຸງວຽກມາມື້ໜຶ່ງແລວສາມາດເຊີຍຊົມກັບອາຫານອັນແຊບຊອຍໃນບັນຍາກາດອັນຜອນຄາຍ.ພອມດຽວກັນນັ້ນ, ລູກຄາທີ່ເລືອກເມນູອາຫານພິເສດ “ໂຮງອາຫານຍາມເດິກ” ກໍສາມາດໄດຮັບສວນຫຼຸດພິເສດ 15%.

ໂຮງອາຫານຍາມເດິກເຮັດແນວໃດຈຶ່ງສາມາດຮິບໂຮມເອົາຄວາມນິຍົມໃນຍາມເດິກແບບນີ້ໄດ? ທານ ຫຼິວຫຼິນເຊິ່ງ ເວົ້າວາ, ພວກເຂົາໄດນຳໃຊການປະຊາສຳພັນໃນກຸມເຄືອຂາຍສັງຄົມອອນລາຍຢາງຫາວຫັນ, ແຈກໃບປິວປະຊາສຳພັນ ແລະ ວິທີອື່ນໆ, ປະຊາສຳພັນໂຮງອາຫານຍາມເດິກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທານ ຫຼິວຫຼິນເຊິ່ງ ຍັງໄດແນະນຳວາ, ສູນການຄາຊນເສິງ ແມນຢູໃນໂຄງສາງແບບເຄິ່ງເປີດຕພາຍນອກ, ການເຂົ້າອອກຂອງຜູບໍລິໂພກບໄດຖືກຈຳກັດທັງໝົດຈາກເວລາເປີດດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຫາງ, ເຊິ່ງມັນເປັນປະໂຫຍດຕກັບຮານຄາໃນການສຳຫຼວດຫາຮູບແບບເວລາເປີດດຳເນີນທຸລະກິດໃນຍາມກາງຄືນແບບໃໝ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຂດຊນເສິງ ກໍມີໄລຍະຫາງທີ່ຄອນຂາງໃກກັບ ຖະໜົນໜານສຽງ, ຖະໜົນເກົ່າຄຸນໝິງ ແລະ ເຂດຖະໜົນອາຫານວັດທະນະທຳທີ່ມີລັກສະນະພິເສດອື່ນໆ, ເຊິ່ງສາມາດປະກອບເປັນປະສິດທິຜົນເຕົ້າໂຮມຮວມກຸມ (cluster) ທີ່ຄອນຂາງເຂັ້ມແຂງ.

“ພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນ, ໂດຍຜານລັດຖະບານ, ວົງການທຸລະກິດແບບກວມລວມ, ຄວາມພະຍາຍາມຮວມກັນຂອງຫາງຮານແລະ ຜູບໍລິໂພກ, ໄດສາງບັນຍາກາດການຈັບຈາຍໃຊສອຍ, ປະກອບກັນເປັນຜົນການຮວມກຸມ, ສາມາດເຮັດໃຫຍາມຄໍ່າຄືນຂອງຄຸນໝິງງົດງາມຍິ່ງຂຶ້ນ, ທາງເລືອກການບໍລິໂພກກໍຫຼາຍແບບຂຶ້ນ ” ທານ ຫຼິວຫຼິນເຊິ່ງ ທີ່ເບິ່ງອະນາຄົດອັນດີ ຂອງ “ເສດຖະກິດກາງຄືນ” ແລະ “ໂຮງອາຫານຍາມເດິກ” ໄດກາວຂຶ້ນ.