ສ້າງຄວາມຈະເລີມໃຫ້ເສດຖະກິດກາງຄືນ

2020-09-09 18:36:49 |ມາຈາກ: ສ້າງຄວາມຈະເລີມໃຫ້ເສດຖະກິດກາງຄືນ

“ເສດຖະກິດກາງຄືນ” ຫມາຍເຖິງເສດຖະກິດບໍລິໂພກສະໄຫມໃຫມທີ່ເກີດຂຶ້ນລະຫວາງເວລາ 18:00 ໃນມື້ນັ້ນຮອດ ເວລາ 6:00 ຕອນເຊົ້າຂອງມື້ຕມາ, ເຊິ່ງຖືເອົາຊາວເມືອງທອງຖິ່ນ ແລະ ນັກທອງທຽວຕາງຖິ່ນເປັນກຸມບໍລິໂພກຫລັກ, ຖືເອົາຂະແຫນງການບໍລິການເປັນຮູບການຕົ້ນຕໍ ເຊັ່ນວາ: ການພັກຜອນຢອນອາລົມ, ທອງທຽວຊົມວິວ, ຊື້ເຄື່ອງ, ອອກກຳລັງກາຍ, ວັດທະນະທຳ, ອາຫານກິນດື່ມ ແລະ ອື່ນໆ.

ວັນທີ 27 ສິງຫາ ປີ 2019, ຫອງວາການຄະນະລັດຖະບານປະເທດຈີນໄດປະກາດ “ຄຳແນະນຳວາດວຍການເລັ່ງລັດພັດທະນາການໄຫລວຽນ ສົ່ງເສີມການບໍລິໂພກດານການຄາ”, ໂດຍສະເຫນີໃຫສົ່ງເສີມວົງການການຄາ ແລະ ຖະຫນົນການຄາພິເສດປະສານຢາງສະຫນິດແຫນນກັບດານວັດທະນະທຳ, ການທອງທຽວ, ການພັກຜອນຢອນອາລົມ ແລະ ອື່ນໆ, ແກຍາວໄລຍະເວລາບໍລິການ, ເປີດເຂດສະເພາະການບໍລິການຕອນເດິກ, ຮານສະດວກຊື້ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ເຂດຖະຫນົນອາຫານເຄື່ອງດື່ມທີ່ເປັນເອກະລັກ. ສຳລັບເຂດທີ່ມີເງື່ອນໄຂແມນສາມາດເພີ່ມທະວີການລົງທຶນ, ກສາງສະຖານທີ່ບໍລິໂພກກາງຄືນ ແລະ ເຂດຊມນຸມ, ປັບປຸງມາດຕະການສວນປະກອບຕາງໆເຊັ່ນ: ການຄົມມະນາຄົມ, ຄວາມປອດໄພ, ສະພາບແວດລອມໃນກາງຄືນ ແລະ ອື່ນໆ, ຍົກລະດັບຄວາມສະດວກ ແລະ ຄວາມຄຶກຄັກຂອງການບໍລິໂພກກາງຄືນ.

ໂດຍສຸມໃສການສາງຄວາມຈະເລີນແກເສດຖະກິດກາງຄືນ, ສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕຂອງການບໍລິໂພກ, ນະຄອນຫລວງປັກກິ່ງໄດວາງມາດຕະການສະຫນັບສະຫນູນຈຳນວນ 13 ມາດຕາ; ນະຄອນຊຽງໄຮໄດກຕັ້ງ “ຫົວຫນາເຂດກາງຄືນ” “ປະທານກຳມະການບໍລິຫານວິຖີຊີວິດກາງຄືນ”; ນະຄອນເຊິງຕູ(Chengdu City) ໄດວາງແຜນປະຕິບັດການວາດວຍການເລັ່ງລັດກສາງຕົວເມືອງບໍລິໂພກສາກົນ; ນະຄອນຊີອານ(Xi’an City) ສະເຫນີກສາງເສດຖະກິດກາງຄືນນະຄອນຊີອານທີ່ “ຫັນເປັນແບບຍີ່ຫໍ້, ແບບທົ່ວຂົງເຂດ, ແບບເປັນເອກະລັກ ແລະແບບສາກົນ”......

ຈາກສູນການຄາຖໍ້າຮົງຢານະຄອນຈົງກິ່ງ, ຮອມກວາງຮອມແຄບຂອງນະຄອນເຊິງຕູ ແລະ ສະຖານທີ່ “ເຊັກອິນ(Check in)” ອື່ນໆອັນເປັນທີ່ນິຍົມໃນກາງຄືນ, ມາຮອດຫໍກວາງໂຈວ(Canton Tower), ຫໍໂອແລັມປິກປັກກິ່ງ(Beijing Olympic Tower), ງານສະແດງໄຟແສງສີທີ່ຝັ່ງແມນໍ້າຮວງຜູ(Huangpu River) ນະຄອນຊຽງໄຮ; ຈາກໂຮງຫນັງກາງຄືນທີ່ອັດຕາການເຂົ້າຊົມເພີ່ມຂຶ້ນຢາງຫມັ້ນຄົງ, ຮານຂາຍປຶ້ມ 24 ຊົ່ວໂມງ, ມາຮອດອາຫານເຄື່ອງດື່ມຕະຫລາດກາງຄືນ,ການຊື້ເຄື່ອງ, ການຮອງເພງຄາລາໂອເກະ ແລະ ອື່ນໆ, ຂົງເຂດ ແລະ ຂະແຫນງການທີ່ເຂົ້າຮວມກະແສໃຫຍແຫງການພັດທະນາເສດຖະກິດກາງຄືນແມນນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນ, ສະພາບການທີ່ຫໍພິພິທະພັນ ຫໍວັດທະນະທຳ ຫໍສະຫມຸດ, ຫໍເຕັກໂນໂລຊີ, ຫໍວາງແຜນ ແລະ ສະຖານທີ່ວັດທະນະທຳອື່ນໆ “ປິດບໍລິການຕອນ 17 ໂມງ” ກໍກໍາລັງມີການປຽນແປງ. ສາມາດເວົ້າໄດວາ, ເສດຖະກິດກາງຄືນຂອງປະເທດຈີນແມນໄດພັດທະນາຈາກ “ຕະຫລາດກາງຄືນ” ທີ່ງາຍດາຍໃນເມື່ອກອນມາເປັນຕະຫລາດການບໍລິໂພກກາງຄືນທີ່ປະກອບດວຍຫລາກຫລາຍຮູບແບບເຊັ່ນ: “ກິນ, ຫລິ້ນ, ຊື້, ບັນເທິງ, ກິລາ, ການວາງສະແດງ, ການສະແດງ, ການຮາຮຽນ” ແລະ ອື່ນໆ, ວິຖີຊີວິດກາງຄືນຂອງຜູຄົນແມນມີການປຽນແປງໃຫມເກີດຂຶ້ນ.

ຄຽງຄູກັບການຄວບຄຸມປອງກັນພະຍາດຂອງປະເທດຈີນກາວເຂົ້າສູພາວະປົກກະຕິ, ເສດຖະກິດກາງຄືນກາຍເປັນແຫລງກຳລັງໃຫມຂອງເສດຖະກິດຈີນ. ຈາກຂໍ້ມູນສະແດງໃຫເຫັນວາ, ເສດຖະກິດກາງຄືນທີ່ຖືເອົາການບໍລິການບໍລິໂພກເປັນເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍນັ້ນແມນໄດກວມອັດຕາສວນຂອງ GDP ຕົວເມືອງນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງມີການພັດທະນາທີ່ວອງໄວຫລາຍ. ການບໍລິໂພກກາງຄືນຂອງປັກກິ່ງ, ຊຽງໄຮ, ເຊິນເຈິ້ນ(Shenzhen City), ກວາງໂຈວ, ຫາງໂຈວ(Hangzhou City) ແລະ ຕົວເມືອງອື່ນໆແມນກວມປະມານເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຍອດການບໍລິໂພກໃນມື້ຫນຶ່ງ, ແລະ ກຳລັງຄອຍໆເພີ່ມຂຶ້ນ. ພາບວິວອັນສວຍງາມທີ່ເສດຖະກິດກາງຄືນສາງຂຶ້ນມາ, ບພຽງແຕສາມາດສາງຕຳແຫນງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ນຳເອົາໂອກາດໃນການພັດທະນາຂະແຫນງການຜະລິດມາ, ເມື່ອເບິ່ງໃນແງສົ່ງເສີມການບໍລິໂພກແລວ ຍິ່ງໄປກວານັ້ນແມນໄດເສີມກຳລັງຂັບເຄື່ອນອັນໃຫມແກການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນປັດຈຸບັນ.