ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ຜົນງານການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

2020-10-19 16:31:33 |ມາຈາກ: ວາລະສານ ຈຳປາ

ວັນທີ 30 ກໍລະກົດ, ທານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫງ ສປປ ລາວ ໄດລົງຢຽມຢາມພາກສະໝາມການກສາງສະຖານີວຽງຈັນຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ຫຼັງຈາກຮັບຟັງການລາຍງານສະຫຼຸບຄວາມຄືບໜາຂອງໂຄງການ ເພິ່ນໄດຕີລາຄາສູງຕ ຜົນງານຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ.

ທານ ຊຽວຊຽນເຫວີນ (Xiao Qianwen) ຜູອຳນວຍການໃຫຍ ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຈຳກັດ, ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດກສາງ ແລະ ຄວບຄຸມການດຳເນີນກິດຈະການຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແນະນຳໃຫຮູວາ, ພາກສວນຕົ້ນຕໍຂອງໂຄງ

ການໄດສຳເລັດ 91% ເຊັ່ນ: ອຸໂມງ, ຂົວ, ພື້ນທາງ, ວຽກງານການປູລາງລົດ, ໄຟຟາສີ່ຢາງ(ໂຄງການໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ໂຄງການສັນຍານ, ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟາ, ໂຄງການວິສະວະກຳໄຟຟາ), ຫອງສະຖານີລົດໄຟ ໄດເລີ່ມການກສາງຢາງຮອບດານ. ພາຍໃຕສະພາບການປົກກະຕິຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດ, ການກສາງຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ມີເວລາສັ້ນ ວຽກງານໜັກໜວງ, ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຈຳກັດ ຈະສືບຕນຳພາບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ເຂົ້າຮວມການກສາງໂຄງການຫາວຫັນຊກຍູວຽກງານທີ່ຄາງຄາໃຫມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ແລະ ເອົາໃຈໃສກະກຽມວຽກງານການຄຸມຄອງການແລນລົດ.

“ເທື່ອນີ້ ແມນເທື່ອທີຫົກ ທີ່ຂາພະເຈົ້າລົງຢຽມຢາມພາກສະໜາມໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ”, ທານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ກາວໃນກອງປະຊມສົນທະນາວາ, ​ນັບຕັ້ງແຕໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເປີດການກສາງເປັນຕົ້ນມາ, ໄດ
ຊກຍູຕົວເມືອງທີ່ຢູລຽບຕາມເສັ້ນທາງດັ່ງກາວ ໃຫມີໂສມໜາໃໝ, ຊກຍູການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການປະກອບອາຊີບຂອງປະຊາຊົນໃນທອງຖິ່ນ.

ທານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໄດຍອງຍໍ ຕແຜນການການອອກແບບອັນແມນຢຳ ແລະ ການຈັດສັນວຽກງານການກສາງໃນພາກສະໜາມຢາງຮຽບຮອຍ, ແລະດີໃຈນຳຜົນງານການກສາງແຕລະຄັ້ງ ນັບແຕເລີ່ມຕົ້ນການກສາງມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້. ທານຕີລາຄາສູງຕພະນັກງານທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າຮວມໂຄງການທີ່ໄດຜານຜາຜົນກະທົບຂອງພະຍາດລະບາດ, ຮັບປະກັນການກສາງໂຄງການ ແລະ ໃຫບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຈຳກັດເອົາບົດຮຽນອັນທັນສະໄໝຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟຈີນ ມານຳໃຊໃນການກສາງໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ສາງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃຫເປັນເສັ້ນທາງລົດໄຟທັນສະໄໝທີ່ຮັບໃຊໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງລາວ ແລະ ຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ.

ທານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ໃຫຄຳຊີ້ນຳວາ, ພາກສວນກຽວຂອງຂອງລັດຖະບານລາວຈະສູຊົນສຸດຂີດເພື່ອອຳນວຍເງື່ອນໄຂໃຫແກການກສາງຂອງໂຄງການ ແລະ ຄ້ຳປະກັນໃຫການເປົ້າໝາຍການເປີດໂຕນຳໃຊນັ້ນໄດປະກົດຜົນເປັນຈິງຢາງສຸດຂີດ.

ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແມນ ໂຄງການ ເຊື່ອມໂຍງລະຫວາງຂໍ້ລິເລີ່ມ “ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ”ຂອງປະເທດຈີນ ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຫັນຈາກປະເທດທີ່ບມີຊາຍເເດນຕິດກັບທະເລ ມາເປັນປະເທດເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດກັບພາກພື້ນຂອງປະເທດລາວ. ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນພາກເໜືອ ເລີ່ມຕົ້ນແຕດານບເຕັນທີ່ຊາຍແດນລາວ-ຈີນ, ພາກໃຕເຖິງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 400 ກວາກິໂລແມັດ. ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ນຳໃຊມາດຖານເຕັກນິກ ແລະມາດຖານການຄວບຄຸມຂອງເຕັກນິກປະເທດຈີນທັງໝົດ, ຄວາມໄວການອອກແບບ 160 ກິໂລແມັດ, ເຊິ່ງເປັນລົດໄຟວິສະວະກຳໄຟຟາທີ່ຮັບໃຊຂົນສົ່ງສິນຄາ ແລະ ຄົນຜູໂດຍສານ. ໂຄງການດັ່ງກາວ ໄດເປີດການກສາງຢາງຮອບດານ ໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2016, ຄາດຄະເນວາຈະເປີດນຳໃຊໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2021.