ເພື່ອເປັນຈຸດເຊື່ອມໂຍງສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລາວແລະຢຸນນານ

2020-10-19 16:44:35 |ມາຈາກ: ວາລະສານ ຈຳປາ

ພວມຫຍຸງນຳວຽກໂຄງການ, ຫຍຸງນຳວຽກການປະສານງານ, ຫຍຸງນຳວຽກການຕິດຕພົວພັນ...ເມື່ອເວົ້າເຖິງການຮວມມືລາວກັບຢຸນນານ, ທານ ແຈງຫົງ(Zhenghong) ຫົວໜາກຸມກະກຽມສາງຕັ້ງຂອງສະພາການຄາຢຸນນານລາວ, ທັງເປັນປະທານບໍລິສັດແຈງຫົງກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານແລະ ຂົວທາງຈຳກັດແມນເຕັມໄປດວຍກຳລັງທີ່ມີຊີວິດຊີວາ.

ປີ 2001, ທານ ແຈງຫົງ ອາຍຸ 23 ປີ ດວຍຄວາມຝັນທີ່ຈະອອກສູໂລກກວ້າງທີ່ບທຳມະດາ, ພົກເງິນ ຕິດໂຕ 1000 ຢວນ, ຈາກເຂດຊຽວຈາ(Qiaojia) ເມືອງຈ່າວທົງ (Zhaotong)ແຂວງຢຸນນານ ເດີນທາງມາເມືອງລາວ. ເມື່ອາກມາຮອດລາວ, ເພາະຢູກັບສະຖານທີ່ທີ່ບຄຸນເຄີຍ, ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກໄດແຕຢູໃນສະຖານທີ່ກສາງເທົ່ານັ້ນ. ປີ 2005, ທານ ແຈງຫົງ ໄດມາແຂວງຊຽງຂວາງ, ອາໄສປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮູດານເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ສະສົມມາກອນ ແລະ ມີນິໄສຄວາມດຸໝັ່ນເຮັດວຽກໜັກໄດ. ເລີ່ມຈາກຮັບເໝົາໂຄງການຈົນຮອດການສາງບໍລິສັດ, ສາງທຸລະກິດຂອງຕົນເອງເທື່ອລະກາວ. ປັດຈຸບັນ, ບໍລິສັດຂອງລາວໄດດຳເນີນການສາງເສັ້ນທາງທອງຖິ່ນຫຼາຍແຫງໃນລາວ, ໂຄງການກສາງເຂື່ອນໄຟຟາ, ຕະຫຼອດຮອດໂຄງການກສາງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການດໍາເນີນງານທີ່ກຽວຂອງກັບລົດໄຟລາວ-ຈີນສົ່ງເສີມການຈາງງານທອງຖິ່ນໃນລາວຢາງຈິງຈັງ.

ພອມດຽວກັບວຽກງານການພັດທະນາທຸລະກິດ, ທານ ເຈີ້ງຫົງ ຍັງໄດຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນລາວ. ປີ 2008, ລາວໄດພົບຮັກ ແລະ ຕົກຫລຸມຮັກກັບສາວລາວ, ປັດຈຸບັນນີ້ເປັນຄອບຄົວສຸກສັນ ທີ່ຢູຮວມກັນ 5 ຄົນ.

ຄິດຄືນປະສົບການເລີ່ມຕົ້ນກິດຈະການຢູລາວ, ທານ ແຈງຫົງ ມີຄວາມຮູສຶກເລິກໆ, ນັ້ນກໍຄືທາອຽງການຮວມມືລາວ-ຈີນ ນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ.

ຊັບພະຍາກອນໃນລາວອຸດົມສົມບູນ, ມີສະພາບແວດລອມທາງທຸລະກິດທີ່ດີ, ປະຊາຊົນລະຫວາງສອງປະເທດລາວ-ຈີນ ມີມິດຕະພາບທີ່ເລິກເຊິ່ງ, ມີບໍລິສັດຈີນຈຳນວນຫລາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະບໍລິສັດ ໃນຢຸນນານ ກຳລັງດຳເນີນການຮວມມືລົງທຶນກັບລາວ. ຢູລະຫວາງການຊກຍູກສາງ “ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ”, ປະເທດລາວກໍາລັງເລັ່ງຫັນຈາກປະເທດ “ແລນລອກ” ມາເປັນປະເທດ “ແລນລິງ”, ເປັນການເພີ່ມກຳລັງແຮງການພັດທະນາທີ່ໝັ້ນຄົງໃຫກັບວິສາຫະກິດຂອງທັງສອງະເທດ.

ທານ ແຈງຫົງ ໄດເວົ້າເພີ່ມວາ, ພວມເບິ່ງໃນແງດີກຽວກັບໂອກາດເຫຼົ່ານີ້, ປັດຈຸບັນ ຢູໃນປະເທດລາວ, ລາວໄດເລີ່ມປູກຕົ້ນໄມກິນໝາກ ເຊັ່ນ: ໝາກຖົ່ວລຽນ, ໝາກສົ້ມໂອ ແລະ ໝາກມວງ ເປັນຕົ້ນ, ກຽມສາງສວນສາທິດກອນ ຈາກນັ້ນເປີດຝຶກອົບຮົມເຕັກໂນໂລຊີການກະເສດ, ເຊື່ອມໂຍງກັບຜູຊຽວຊານດານການກະເສດຂອງຈີນ. ໝາກໄມທີ່ປູກນີ້ ແມນຈະດຳເນີນການຂົນສົ່ງດວນໂດຍຜານທາງຫຼວງ ແລະ ທາງລົດໄຟໃນອານາຄົດ, ຈະຂາຍຢູພາຍໃນລາວ ແລະ ສົ່ງອອກໄປຕາງປະເທດ.

ນອກຈາກການບໍລິຫານວິສາຫະກິດ, ການກຽມສາງສະພາການຄາຢຸນນານລາວ ຍັງມີວຽກງານສໍາຄັນສຳລັບ ທານ ແຈງຫົງ. ລາວເວົ້າວາ, ເຖິງແມນວາ ສະພາການຄາລາວຢຸນນານ ຈະເປັນອົງການທີ່ສາງຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ, ໃນຄວາມເປັນຈິງແລວ ແມນໄດມີປະເພນີການຕິດຕຊຶ່ງກັນແລະ ກັນ, ແລະ ການພັດທະນາຮວມກັນຂອງກຸມວິສາຫະກິດຢຸນນານຢູລາວມາດົນນານແລວ. ໃນໄລຍະເວລາການແຜລະບາດຂອງພະຍາດ, ວິສາຫະກິດຢຸນນານຢູລາວ ຫາວຫັນລະດົມວັດຖອຸປະກອນປອງກັນພະຍາດລະບາດໃຫປະເທດລາວ.

“ສະພາການຄາຢຸນນານລາວ ແຕນີ້ໄປຈະຕິດຕພົວພັນກັບໜວຍງານຂອງອຳນາດການປົກຄອງແຂວງຢຸນນານ, ເພື່ອສາງຂົວເຊື່ອມຕໃຫວິສາຫະກິດຢຸນນານໄປພັດທະນາຢູລາວ; ຂະນະດຽວກັນນັ້ນ, ຈັບຄູເຂົ້າກັນກັບບໍລິສັດລາວ ທີ່ຍິນດີຮວມມືກັບຢຸນນານ, ນອກຈາກນີ້ ຍັງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການສາງການພົວພັນຕົວເມືອງມິດຕະພາບໃຫຫລາຍຂຶ້ນ ລະຫວາງລາວແລະ ຢຸນນານ, ສົງເສີ່ມການຮວມມື ລະຫວາງສອງຝາຍຕື່ມອີກ.” ທານ ແຈງຫົງເວົ້າວາ, ອະນາຄົດແຫງການຮວມມືລະຫວາງຢຸນນານ ແລະ ລາວ ແມນສົດໃສດີຫຼາຍ, ໃນອະນາຄົດ, ສິ່ງທີ່ຢາກເຮັດ ແລະ ສິ່ງທີ່ຕອງເຮັດ ແມນມີຫຼາຍເຊັ່ນກັນ.