ວິສາຫະກິດລາວເຊື່ອໜັ້ນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດລາວກັບແຂວງຢຸນນານ

2020-10-19 16:55:17 |ມາຈາກ: ວິສາຫະກິດລາວເຊື່ອໜັ້ນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດລາວກັບແຂວງຢຸນນານ

"ແຕລະປີ ພວກຂາພະເຈົ້າໄດເຂົ້າຮວມງານວາງສະເເດງສິນຄາຈີນ-ອາຊີໃຕ ຫຼື ກອງປະຊມປຶກສາຫາລືດານການຄາການລົງທຶນ ແລະ ງານວາງສະແດງສິນຄາອາຊີໃຕ-ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ(SSACEIF),ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູນະຄອນຄຸນໝິງ ແລະ ກໍລວນແຕມີການຮວມມືກັບຫຼາຍວິສາຫະກິດຂອງຢຸນນານເຊັ່ນກັນ, ໂດຍສະເພາະເເມນ ກຸມບໍລິສັດກໍ່ສາງ-ລົງທຶນ​ແລະ ຖືຮຸ້ນແຂວງຢຸນນານຈໍາກັດ(ເອີ້ນຫຍໍ້ວາ:ກຸມບໍລິສັດການລົງທຶນກສາງຢຸນນານ) ຮວມມືກັນມາເປັນເວລາ 20 ກວາປີແລວ.” ທານ ອູຊີ້ງຫົວ (Wu Xinghua)ປະທານບໍລິຫານ(CEO) ຂອງ ບໍລິສັດ ກຣິດຕະພົງ ກຣຸບ ຈໍາກັດ (ເອີ້ນຫຍໍ້ວາ: ກຣິດຕະພົງ) ເວົ້າວາ, ເມື່ອເວົ້າເຖິງການຮວມມືກັບວິສາຫະກິດແຂວງຢຸນນານແລວ ຂາພະເຈົ້າຈະມີອັນເວົ້າຢາງບມີຍາມຈົບ.

ກຣິດຕະພົງ ເປັນວິສາຫະກິດທອງຖິ່ນຂອງປະເທດລາວ, ເຊິ່ງໄດເຂົ້າຮວມພັດທະນາໄລຍະຕົ້ນຂອງໂຄງການຕົວແບບແຫງການຮວມມືລະຫວາງລາວ-ຈີນ ເຊັ່ນເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, “ດາວທຽມລາວ-1 (LAOSAT-1), ເຂດພັດທະນາ

ກວມລວມໄຊເຊດຖານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ ແລະ ຍັງມີການຮວມມືອັນເລິກເຊິ່ງກັບຫຼາຍວິສາຫະກິດຂອງແຂວງຢຸນນານ. ທານ ອູຊີ້ງຫົວ ເວົ້າວາ: "ສູນການຄາທອງທຽວສາກົນວຽງຈັນປະເທດລາວ (ເອີ້ນຫຍໍ້ວາ: ວຽງຈັນເຊັນເຕີ)ໄດປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການດຳເນີນງານແລະ ເຂົ້າສູຕະຫລາດລາວ ກໍຍອນການຮວມມືຂອງວິສາຫະກິດລາວ-ຢຸນນານຈຶ່ງສາມາດປະສົບຜົນສຳເລັດດານການຮວມຕົວກັນຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳແລະທຶນຮອນ ເພື່ອດຳເນີນການໂຄງການໃນ
ການສາງຕົວຢາງເພື່ອສາງຄູຮວມຊາຕາກຳຂອງສອງຊາດລາວ-ຈີນ".

ວຽງຈັນເຊັນເຕີທີ່ລົງທຶນພັດທະນາໂດຍ ບໍລິສັດ ການລົງທຶນກສາງຢຸນນານ ແລະ ກຣິດຕະພົງ ແມນມີທີ່ຕັ້ງຢູເຂດທຸລະກິດໃຈກາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຜານການດຳເນີນທຸລະກິດເປັນໄລຍະເວລາ 5 ປີ ໄດສຳເລັດການຮວມຕົວເອົາ "ສູນທາງທຸລະກິດ, ສູນຕຶກອາຄານຫອງການ, ສູນການເງິນທະນາຄານ,ສູນວາງສະແດງ" ເຂົ້າເປັນລະບົບດຽວກັນ, ເປັນຕົວເມືອງທີ່ມີຄວາມສີວິໄລ ແລະ ມີຊື່ສຽງທາງສັງຄົມທີ່ຄົບວົງຈອນ. ທານ ອູຊີ້ງຫົວ ເວົ້າວາ: "ວຽງຈັນເຊັນເຕີ ໄດຖືກຍອມຮັບຈາກລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ປະຊາຊົນລາວທອງຖິ່ນ ເປັນຢາງສູງເພາະວາວຽງຈັນເຊັນເຕີ ບພຽງແຕສາງຄວາມສົມບູນດານການດຳລົງຊີວິດໃຫເເກປະຊາຊົນເທົ່ານັ້ນ ແຕຍັງສາມາດສະໜອງວຽກເຮັດງານທຳໃຫປະຊາຊົນໄດຫລາຍກວາ 1000 ຕຳແໜງ.

ນອກຈາກໄດຮັບການຍອມຮັບຈາກປະຊາຊົນທອງຖິ່ນແລວ ກຸມຮວມລົງທຶນຂອງ ບໍລິສັດມະຫາຊົນວຽງຈັນເຊັນເຕີ ລາວທີ່ ກຸມບໍລິສັດ ການລົງທຶນກສາງຢຸນນານ ແລະ ກຣິດຕະພົງຮ່ວມລົງທຶນນັ້ນ ປັດຈຸບັນເເມນກໍາລັງດໍາເນີນການຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫລັກຊັບຂອງປະເທດລາວ.

ເມື່ອເວົ້າເຖິງສາເຫດຂອງການຮວມມືກັບ ກຸມບໍລິສັດ ການລົງທຶນກສາງຢຸນນານ ທານ ອູຊີ້ງຫົວ ເວົ້າວາ: "ພວກຂາພະເຈົ້າເຫັນເຖິງຄວາມເຮັດແທທຳຈິງ ເເລະ ຊື່ສຽງຂອງບໍລິສັດທີ່ມີຢູໃນປະເທດລາວ, ບພຽງເເຕຮວມລົງທຶນພັດທະນາກສາງວຽງຈັນເຊັນເຕີເທົ່ານັ້ນໂຮງແຮມແລນມາກ ເເລະ ໂຮງເເຮມດອນຈັນພລາຊາ ທີ່ຖືກສາງຂຶ້ນໂດຍການຮວມທຶນສາກົນການຄາຂອງປະເທດຈີນ ເເລະ ອຶ່ນໆ ກໍເເມນ ກຸມບໍລິສັດການລົງທຶນກສາງຢຸນນານ ເປັນຜູສໍາເລັດການກສາງ".

ຜານການຮວມມືກັນເປັນໄລຍະເວລາຫຼາຍປີ ບົນພື້ນຖານຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ເເລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ເຮັດໃຫວິສາຫະກິດເເຂວງຢຸນນານໄດຮັບການຍອງຍໍຈາກ ທານ ອູຊີ້ງຫົວ ເເລະ ຫວັງວາ: "ວິສາຫະກິດເເຂວງຢຸນນານ ຄວນເຂົ້າມາລົງທຶນໃນປະເທດລາວ ໃຫນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊຶ່ອໝັ້ນວາວິສາຫະກິດເເຂວງຢຸນນານມີທາເເຮງດານທີ່ຕັ້ງພູມສັນຖານອັນດີ ຈະສາມາດສາງໂຄງການທີ່ມີຜົນຮັບດີລະຫວາງສອງຊາດລາວ-ຈີນໃຫນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ".

ອະນາຄົດຂາງໜາ ທານ ອູຊີ້ງຫົວ ເເມນມີຄວາມຫວັງວາ: ຈະໄດຮວມມືກັບວິສາຫະກິດຢຸນນານໃນດານວັດທະນະທໍາ ເເລະ ການທອງທຽວເເລະ ການຮວມມືດານອື່ນໆ. ລາວຄິດສະເໝີວາ: ວັດທະນະທໍາ ເເລະ ການທອງທຽວ ເປັນອຸດສາຫະກໍາເອກະລັກຂອງຢຸນນານ ເເລະ ກໍເປັນຈຸດເຊື່ອມຕອັນດີຕການຮວມມືລາວ-ຈີນ. "ທານ ອູຊີ້ງຫົວ ເວົ້າວາ: “ພວກເຮົາໄດຕິດຕາມ ເເລະ ໃຫຄວາມສົນໃຈຕໍ່ວັດທະນະທໍາ ເເລະ ການທອງທຽວຂອງຢຸນນານ ຢູສະເໝີ, ຫວັງຢາງຍິ່ງວາທາງພາກສວນທີ່ກຽວຂອງລາວ-ແຂວງຢຸນນານ ຄວນຈະມີການສົນທະນາເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອເຮັດໃຫວິສາຫະກິດທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນປະເທດລາວກາທີ່ຈະລົງທຶນ ເເລະ ສາມາດປະສົບຜົນສໍາເລັດດານໂຄງການຕາມຄວາມເປັນຈິງ ເພື່ອສາງຜົນປະໂຫຍດໃຫເເກປະຊາຊົນສອງຊາດລາວ-ຈີນ".