ໃນອະນາຄົດຈະຂີ່ລົດໄຟໄປປະເທດລາວ

2020-10-19 17:04:13 |ມາຈາກ: ວາລະສານ ຈຳປາ

ໄລຍະເວລານີ້ ນາງ ອີໂປຈາງ (Yi Bozhang)ພະນັກງານຊາວໜຸມ ກຸມບໍລິສັດທາງລົດໄຟ ສປ ຈີນ ສາຂາຄຸນໝິງຈຳກັດ ຕອນສະໜອງໄຟຟານະຄອນຢູຊີ ເເລະ ເພື່ອນຮວມງານຂອງລາວ ເເມນກໍາລັງຫຍຸງກຽວກັບວຽກງານການເເປຫຼັກສູດການຝຶກການອົມຮົມພະນັກງານກສາງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຢູປະເທດລາວ.

ພາຍຫຼັງທີ່ ນາງ ອີໂປຈາງ ຮຽນຈົບຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຊົນເຜົ່າຢຸນນານໃນປີ 2018 ເເລວ ກໍໄດເຂົ້າຮວມງານໃນກຸມບໍລິສັດ ທາງລົດໄຟຈີນ ສາຂາຄຸນໝິງ ຈຳກັດ, ຕັ້ງເເຕນັ້ນມາ ວຽກງານການເເປພາສາລາວ ໄດຜູກມັດຄວາມສໍາເລັດຂອງລາວ ກັບ ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວຈີນ ໄວດວຍກັນ.

ຄຽງຄູກັບການຊກຍູການກສາງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ເຮັດໃຫກຸມບໍລິສັດທາງລົດໄຟ ສປ ຈີນ ສາຂາຄຸນໝິງຈຳກັດ ເລັ່ງມືດານວຽກງານການເເປພາສາ ເເລະ ຮຽບຮຽງຫຼັກສູດທີ່ກຽວຂອງກັບການຂົນສົ່ງຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວຈີນ, ເຮັດໃຫ ນາງ ອີໂປຈາງ ຖືກເລືອກເຂົ້າເປັນທີມງານເເປພາສາ ໃນປີ 2015.

ເອກະສານທີ່ທີມງານເເປພາສາຈະຕອງເເປ ເປັນຕົ້ນເເມນ: ຄໍາສັບສະເພາະທີ່ໃຊໃນຂະເເໜງເສັ້ນທາງລົດໄຟ, ລະບຽບການໃນການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ,ຄວາມຮູດານເສັ້ນທາງລົດໄຟຂອງປະເທດຈີນ ແລະ ການສົນທະນາໃນຊີວິດປະຈໍາ
ວັນ. ການເເປພາສາຈະເເບງອອກເປັນເເຕລະໄລຍະ ເເລະເເຕລະໄລຍະເມື່ອເເບງໃຫບຸກຄົນຈະຖືກເເປຜູລະໜຶ່ງໝື່ນຄໍາຂຶ້ນໄປ. ຈໍານວນຕົວໜັງສືບແມນບັນຫາຕລາວ, ເເຕສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫລາວ ເເລະ ເພື່ອນຮວມງານລຳບາກພັດແມນຫຼາຍຄໍາສັບ
ສະເພາະທີິ່ໃຊໃນຂະເເໜງເສັ້ນທາງລົດໄຟນັ້ນ ຢູໃນຄໍາສັບພາສາລາວບມີຄຳສັບສະເພາະທີ່ສາມາດທຽບໃສກັນໄດ, ເຮັດໃຫທຸກຄົນໃນເວລາເເປນັ້ນ ບຮູວາຈະເອົາຫຍັງມາເປັນບອນອີງທຽບໃສ. ອີກຢາງໜຶ່ງກໍຄື: ເຖິງວາຈະມີຄວາມສາມາດດານ
ພາສາແລວ, ເເຕຍັງຂາດເເຄນຄວາມຮູກຽວກັບວິຊາສະເພາະດານເສັ້ນທາງລົດໄຟ.

ຈະເຮັດເເນວໃດດີ? ນາງ ອີໂປຈາງ ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈຂໍຮ່ຳຮຽນກັບເພື່ອນຮວມງານທີ່ມີປະສົບການດານຄວາມຮູວິຊາສະເພາະຂະແໜງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ເເລະ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍມີການສົນທະນາກັບໝູຄົນລາວ ເພື່ອການໃຊຄໍາເວົ້າຄຳສັບທີ່ຖືກຕອງ. ບໍລິສັດ ໄດເປີດຫອງຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູວິຊາສະເພາະໃຫເເກພະນັກງານເເປພາສາໂດຍສະເພາະ ເເລະ ໄດເຊີນອາຈານຈາກວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບລົດໄຟນະຄອນຄຸນໝິງຂົ້າມາສົນທະນາເເລກປຽນບົດຮຽນ, ອີກຢາງໜຶ່ງໄດຈັດຕັ້ງພະນັກງານເເປພາສາເຂົ້າໄປຮຽນຮູ-ຕິດຕາມພາກສະໜາມກຽວກັບການຂົນສົ່ງຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ເພື່ອລຶ້ງເຄີຍກັບການດໍາເນີນວຽກງານຂອງອຸປະກອນເສັ້ນທາງລົດໄຟ ເພື່ອຊວຍໃຫພວກເຂົາເເປພາສາໄດຖືກຕອງ ເເລະສົມບູນຫຼາຍຂຶ້ນ.

"ກອນທີ່ຈະປະກອບອາຊີບ ຂາພະເຈົ້າບມີຄວາມຮູກຽວກັບເສັ້ນທາງລົດໄຟເລີຍ, ຫຼັງຈາກຜານການຮວມງານເເລວ ເນື່ອງຈາກວາຕົນເອງໄດເຂົ້າຮວມໃນວຽກງານທີ່ກຽວຂອງໂດຍຕົງ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫເຂົ້າໃຈ ເເລະ ຮັບຮູກຽວກັບເສັ້ນທາງລົດໄຟຫຼາຍຂຶ້ນ ເເລະ ນັບມື້ນັບມີຄວາມຫວັງ." ນາງ ອີໂປຈາງເວົ້າວາ: ໃນເວລາຮຽນໜັງສືໄດມາເເລກປຽນບົດຮຽນຢູປະເທດລາວເປັນເວລາ 1 ປີ, ເຮັດໃຫລາວມີຄວາມຮູສຶກຜູກພັນກັບປະເທດລາວ, ພາຍຫຼັງທີ່ຮັບໜາທີ່ເເປພາສາເເລວລາວມັກຈະຈິນຕະນາການເຖິງພາບທີ່ເສັ້ນທາງລົດໄຟເປີດໃຫບໍລິການຢູສະເໝີ ເເລະ ເສັ້ນທາງລົດໄຟຈະນໍາການປຽນເເປງເເນວໃດມາໃຫເເກປະເທດລາວທີ່ສວຍງາມ, ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ວຽກງານເເປພາສາກໍຄອຍປະສົບຜົນສໍາເລັດໄປເທື່ອລະກາວເເລະ ການກສາງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ກໍໄດປະສົບຜົນສໍາເລັດ ເເລະ ກາວໜາໄປຢາງຕເນື່ອງ, ເມື່ອຄິດເຖິງເອກະສານທີ່ຕົນເອງເເປນັ້ນຈະຖືກນໍາໃຊເຂົ້າໃນການດໍາເນີນງານຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ເເລະ ການເຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນ ກໍຮູສຶກວາມີຄວາມພາກພູມໃຈ.

ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ ນາງ ອີໂປຈາງມີຄວາມຫວັງຕເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນນັ້ນ ຍັງມີອີກສາເຫດໜຶ່ງ ກໍຄື: ບານເກີດຂອງລາວ—ເມືອງຫລາ ກິ່ງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜົ່າໄທລື້ ສິບສອງພັນນາ(Mengla County, Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture) ແຂວງຢຸນນານ, ເຊິ່ງບານຂອງລາວ ເປັນສະຖານີລົດໄຟສະຖານີໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ. ຫຼັງຈາກເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນເປີດໃຫບໍລິການເເລວຈະພາໃຫບານເກີດຂອງລາວໄດຮັບການພັດທະນາເເບບກະໂດດຂັ້ນ. ລາວເວົ້າວາ: ລາວຍັງຈື່ໄດວາ ມີຄັ້ງໜຶ່ງທີ່ຂັບລົດໄປຫຼິ້ນຢູ່ລາວ, ເຊິ່ງຕົນໄດຂັບລົດຜານພາກສະໜາມຂອງການກສາງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ທິວທັດການກສາງເຮັດໃຫຕົນເອງທັງຕົກໃຈ ທັງຕື່ນເຕັ້ນ ເເລະ "ຕັ້ງໜາລໍຖາໃຫເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວຈີນເປີດບໍລິການໃນໄວໆນີ້ ເພື່ອໃນອະນາຄົດ ຕົນເອງຈະຂີ່ລົດໄຟກັບບານ, ຂີ່ລົດໄຟໄປປະເທດລາວ".