ຄອງຄອຍຄວາມຄືບໜ້າໃຫມ່ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ພະລັງງານໄຟຟ້າລາຍ-ຈີນ

2020-10-19 17:08:35 |ມາຈາກ: ວາລະສານ ຈຳປາ

ໃນວັນທີ 14 ມິຖນາ, ພື້ນຖານຂອງເສົາເຫຼັກ(ຫຼື ເສົາຮາງເຫຼັກ)ສົ່ງໄຟຟາເບີ 208 ຂອງໂຄງການສະໜອງໄຟຟາພາຍນອກຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຕອນປະເທດລາວ(ຕໄປນີ້ເອີ້ນຫຍໍ້ວາ ໂຄງການສະໜອງໄຟຟາເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ)ໄດສໍາເລັດການເທເບຕົງ, ຈຶ່ງໄດມີຄວາມຄືບໜາຍິ່ງໃກກັບເປົ້າໝາຍຂອງການດໍາເນີນທຸລະກິດໃນທາຍເດືອນ ມີນາປີ 2021 ຂອງໂຄງການ.

ໂຄງການນີ້ແມນຮັບຜິດຊອບໂດຍ ບໍລິສັດ ຕາຂາຍໄຟຟາພາກໃຕຈີນ ຢຸນນານສາກົນ (CSG-YNIC), ແລະ ເປັນຂອດສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການຮັບປະກັນເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເປີດການແລນລົດໄດໃນທາຍປີ 2021.

ຕັ້ງແຕວິກິດການພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ເກີດຂຶ້ນເປັນຕົ້ນມາ, ບົນພື້ນຖານທີ່ຮັບປະກັນການປອງກັນຄວບຄຸມພະຍາດ, ບໍລິສັດດັ່ງກາວນີ້ ຈຶ່ງໄດແຕງຕັ້ງພະນັກງານນໍາພາຄະນະການກສາງຈໍານວນ 40 ຄົນ ນັບແຕເດືອນ ກຸມພາ ເດີນທາງໄປປະເທດລາວ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ນອກຈາກນີ້ແລວ, ຍັງໄດປະສານການແລກປຽນລະຫວາງແຕລະໜວຍງານການກສາງກັບ ໂຮງງານຜະລິດວັດຖກສາງ, ຝາຍຂົນສົ່ງເຄື່ອງວັດຖ ແລະ ໜວຍງານແຈງພາສີຢາງຫາວຫັນ, ເພື່ອຮັບປະກັນວັດຖກສາງສົ່ງມາຮອດຢາງທັນເວລາ. ໃນວັນທີ 18 ມີນາ, ທັງ 4 ຕອນຂອງໂຄງການ ພອມທັງດໍາເນີນການເທເບຕົງໃຫພື້ນຖານເສົາຮາງເຫຼັກສົ່ງໄຟຟາເບີ 1, ເຊິ່ງໄດບັນລຸການຟື້ນຟູການເຮັດວຽກທໍາງານຢາງຮອບດານ.

ຜູຮັບຜິດຊອບໂຄງການຂອງບໍລິສັດນີ້ ໄດແນະນໍາໃຫນັກຂາວຮູວາ, ໂດຍເປັນຂອດສໍາຄັນໃນການກສາງຊອງທາງສົ່ງໄຟຟາ, ການເທພື້ນຖານແຫງທໍາອິດໄດອໍານວຍຕົວແບບໃຫແກມາດຕະຖານທາງເຕັກນິກການກສາງ ແລະ ຄຸນນະພາບຄວາມປອດໄພຂອງທົ່ວໂຄງການເສັ້ນທາງ, ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍອັນສໍາຄັນເປັນຢາງຍິ່ງຕການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການກສາງຂອງໂຄງການ.

ຄຽງຄູກັນກັບທາອຽງການປອງກັນຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດມີການປຽນແປງທີ່ດີ, ຄວາມໄວຂອງການກສາງໂຄງການກໍຈຶ່ງໄດໄວຂຶ້ນຢາງຈະແຈງ. ຈົນເຖິງວັນທີ 11 ສິງຫາ, ວຽກງານການເທເບຕົງຂອງພື້ນຖານເສົາຮາງເຫຼັກສົ່ງໄຟຟາລວມ 635 ແຫງໄດສໍາເລັດໃນຈໍານວນ 365 ແຫງແລວ, ກວມເອົາ 57, 48%, ຄວາມຄືບໜາກາຍກວາເຄິ່ງໜາທີ່ວຽກງານ. ທານ ຫວາງຝູເຕີ(Wang fude)ຜູອໍານວຍການທາງທຸລະກິດລະດັບສູງຂອງບໍລິສັດນີ້ໄດແນະນໍາໃຫຮູວາ, ໃນປັດຈຸບັນ, ທີ່ສະຖານທີ່ການກສາງຂອງໂຄງການສະໜອງໄຟຟາເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ລວມມີພະນັກງານຈໍານວນ 323 ຄົນ,ໃນນັ້ນ ມີພະນັກງານຝາຍຈີນຈໍານວນ 117 ຄົນ, ຝາຍລາວ 206 ຄົນ, ສຸຂະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າລວນແຕແຂງແຮງດີໝົດ."ໂດຍຜານການທົດສອບຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ພວກເຮົາຍິ່ງມີຄວາມໝັ້ນໃຈຕໂຄງການທີ່ຈະສາມາດເຂົ້າສູການດຳເນີນທຸລະກິດຢາງມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ທັນເວລາໄດ, ກໍຍິ່ງມີກໍາລັງຊກດັນເພື່ອເອົາໄປນໍາໃຊໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົນຊກຍູການເຊື່ອມຕພະລັງໄຟຟາລາວ-ຈີນໃຫມີຄວາມຄືບໜາອັນໃໝ. "

ພອມດຽວກັນນັ້ນ, ໂຄງການພະລັງໄຟຟາອື່ນໆໃນເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ກໍເລັ່ງລັດການຊກຍູຄືກັນ. ໃນວັນທີ 15 ມີນາ, ໂຄງການໄຟຟາແຮງສູງ(ໄຟຟາແຮງສູງເຊັ່ນຄື: ການໃຊໄຟຟາທາງພົນລະເຮືອນ, ການໃຊໄຟຟາທາງກໍາລັງຊກດັນ, ການໃຊໄຟຟາທາງທຸລະກິດ, ການໃຊໄຟຟາໃຫແສງສະຫວາງທິວທັດ ແລະ ການໃຊໄຟຟາໃນຕຶກສຳນັກງານຫອງການ, ສວນຫຼາຍແມນ 380/220V) ຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ກໍໄດເລີ່ມຕົ້ນດຳເນີນງານ, ຫຼັງຈາກເຄິ່ງເດືອນຜານໄປ ກໍຄື ວັນທີ 31 ມີນາ, ພິທີເປີດດຳເນີນງານຂອງໂຄງການໄຟຟາແຮງຕາຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ(ໄຟຟາແຮງຕາເຊັ່ນຄື: ການໃຊໄຟຟາສຳລັບເຄຫາສະຖານທີ່ຢູ ແລະ ກຸມເຄຫາສະຖານ, ໂດຍທົ່ວໄປແລວແມນໄຟຟາກະແສສະຫຼັບໃນລະດັບ 220V50Hz ແລະ ຕາກວານີ້) ກໍໄດຈັດຂຶ້ນທີ່ສະຖານີລົດໄຟນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຄືກັນ.

ນອກຈາກໂຄງການສະໜອງໄຟຟາຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນແລວ, ໂຄງການ 500 kV ທີ່ເຊື່ອມຕຕາຂາຍ ແລະ ໂຄງການ 500 kV ລາວ-ກໍາປູເຈຍທີ່ເຊື່ອມຕຕາຂາຍຂອງບໍລິສັດ ຕາຂາຍໄຟຟາພາກໃຕຈີນ ສາຂາຢຸນນານສາກົນກໍດຮັບຜົນສໍາເລັດທີ່ມີລັກສະນະເປັນຂັ້ນຕອນຢາງຕເນື່ອງ. ຫຼັງຈາກໂຄງການທີ່ກຽວຂອງໄດເຂົ້າສູການຜະລິດແລວ, ຈະຊກຍູການເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດໂຄງລາງພື້ນຖານລະຫວາງປະເທດຈີນ ແລະ ປະເທດລາວ, ຈົນເຖິງພາຍໃນພາກພື້ນແມນໍ້າລານຊາງ-ແມນໍ້າຂອງຕື່ມອີກກາວໜຶ່ງ.