ການກໍ່ສ້າງເຂດພັດທະນາສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດລາວກັບແຂວງຢຸນານ

2020-10-19 17:12:59 |ມາຈາກ: ວາລະສານ ຈຳປາ

“ໃນໄລຍະການແຜລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ໂຄງການເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເຊດຖາໄດ້ປະຕິບັດຂໍ້ກໍານົດຂອງລັດຖະບານສອງປະເທດ ຈີນ ແລະ ລາວ ຢາງເຂັ້ມງວດ, ມີມາດຕະການປອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການແຜລະບາດຂອງພະຍາດ ຢາງມີປະສິດທິຜົນ. ໄລຍະເວລານີ້, ພະນັກງານລາວ-ຈີນ ລວມຕົວກັນເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວ, ເພື່ອຕສູຕານພະຍາດລະບາດນຳກັນ. ໂດຍພາຍໃຕເງື່ອນໄຂການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພທາງຊີວິດຂອງບຸກຄະລາກອນ, ວິສາຫະກິດກໍອອກແຮງຊກຍູການກສາງ ແລະ ດຳເນີນການວຽກງານຢາງເຕັມທີ່, ເພື່ອເຮັດໃຫໄດຕາມຄຳວາ ສອງຢາງລວນແຕບໃຫຂາດ ຄືການປອງກັນຄວບຄຸມການແຜລະບາດຂອງພະຍາດແລະ ການຟື້ນຟູການເຮັດວຽກງານ ແລະ ການຜະລິດ.” ກາງເດືອນ ມິຖນາ,ພະນັກງານກຽວຂອງທີ່ຮັບຜິດຊອບເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເຊດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ປະເທດລາວໄດແນະນຳໃນເວລາໃຫສຳພາດຂາວ.

ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເຊດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແມນ ບໍລິສັດລົງທືນ ຕາງປະເທດແຂວງຢຸນນານຈໍາກັດ ທີ່ຂຶ້ນກັບກຸມບໍລິສັດກສາງ-ລົງທຶນ​ແລະຖືຮຸນແຂວງຢຸນນານຈໍາກັດ, ຮວມກສາງລົງທຶນ ກັບອຳນາດການປົກຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ເຂດໂຄງການ ຕັ້ງຢູເຂດໃຈກາງເມືອງເຂດຕົວເມືອງໃໝຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເນື້ອທີ່ປະມານ11,5 ຕາລາງກິໂລຕາແມັດ, ເປັນເວທີການຮວມມືດານຄວາມສາມາດການຜະລິດສາກົນ ອັນສຳຄັນລະຫວາງສອງປະເທດລາວ ແລະ ຈີນ.

ນັບມາຮອດເດືອນ ພຶດສະພາ ປີນີ້, 80 ບໍລິສັດ ໄດເຂົ້າປະຈຳໃນເຂດສວນ. ປັດຈຸບັນ, ເຂດສວນມີຕົວອາຄານມາດຕະຖານຫຼາຍກວາ 80.000 ຕາແມັດ, ໃນຂະນະທີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕອງການຂອງບໍລິສັດທີ່ເຂົ້າມາຕັ້ງຖານຢູໃນນີ້ ໄດຢາງມີປະສິດທິພາບ, ແລະ ເພື່ອສະໜອງເວທີໃຫວິສາຫະກິດຂະໜາດນອຍ ແລະ ກາງ ເຕົ້າໂຮມການພັດທະນາ ແລະ ສະໜອງເວທີການພັດທະນາໃຫໂຄງການລົງທຶນອຸດສາຫະກໍາຈາກຕາງປະເທດ. ນອກຈາກນີ້,ເຂດສວນໄດລົງທຶນທັງໝົດໃນການກສາງເຄືອຂາຍເສັ້ນທາງ 27 ກິໂລແມັດ, ໂດຍພື້ນຖານແລວແມນຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕກັບເຂດຕາງໆ ໃນເຂດສວນ ແລະການເຊືອມຕກັບຊອງທາງຈະລາຈອນຫຼັກກັບທາງນອກ.

ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເຊດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຍັງສົ່ງເສີມການກສາງເຄືອຂາຍສັງລວມຂອງຕົວເມືອງ(ໂຄງລາງພື້ນຖານຂອງຕົວເມືອງ ເຊັ່ນວາ:ໄຟຟາ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ອິນເຕີເນັດ, ການສື່ສານ, ພະລັງງານຄວາມຮອນ,ແກສ, ການລະບາຍນໍ້າຝົນ ແລະ ການລະບາຍນໍ້າເປື້ອນເປັນຕົ້ນ). ໂຄງການກສາງດັ່ງກາວແມນເປັນສວນສໍາຄັນຂອງການສາງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໃໝ, ໃນປັດຈຸບັນ ຍັງເປັນແຜນການອອກແບບລະບົບເຄືອຂາຍທໃນເມືອງທີ່ກວມເນື້ອທີ່ກວາງທີ່ສຸດ ແລະຂະໜາດໃຫຍທີ່ສຸດໃນລາວ. ຜູຮັບຜິດຊອບດັ່ງກາວເວົ້າດວຍຄວາມຄອງຄອຍວາ: “ລະດູຮອນ ໃນລາວມາເຖິງແລວ, ເຊື່ອວາອີກບດົນຈະເຫັນສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ມີຊີວິດຊີວາໃນສະຖານທີ່ກສາງຂອງໂຄງການນີ້ອີກ”.

“ການກສາງເຂດເສດຖະກິດພິເສດບເຕັນຂອງລາວ ກຳລັງດຳເນີນການຢາງເຄັ່ງຮອນ.” ວັນທີ 15 ເດືອນ ມິຖນາ, ຄະນະບໍລິຫານຂອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດບເຕັນຂອງລາວ ແນະນໍາກັບນັກຂາວວ່າ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດບເຕັນ ໃນນາມທີ່ເປັນພາກສວນຝາຍລາວໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດບເຕັນ-ບຫານ ລະຫວາງລາວ-ຈີນ ກໍາລັງເປັນຈຸດສົນໃຈສໍາລັບທຸລະກິດການລົງທຶນ. ການກສາງພື້ນຖານໂຄງລາງຂອງສວນພັດທະນາໃຫຍ 4 ແຫງເຊັ່ນ: ຫໍວາງສະແດງການເງິນທຸລະກິດ, ການແພດການສຶກສາ, ການທອງທຽວການພັກຜອນ, ເຂດໂລຈິສຕິກປອດພາສີແລະປຸງແຕງ ທີ່ນອນຢູໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດບເຕັນ ກຳລັງຢູໃນໄລຍະດຳເນີນຕາມລຳດັບ, ວຽກງານການດຶງດູດການລົງທຶນພວມດຳເນີນຢາງຮອບດານ. ດວຍຂໍ້ໄດປຽບດານສະຖານທີ່ ແລະ ນະໂຍບາຍສິດທິພິເສດຕາງໆ, ເຂດເສດຖະກິດພິເສດບໍ່ເຕັນ ໄດດຶງດູດວິສາຫະກິດເຂົ້າມາຕັ້ງຫຼັກປັກຖານ, ເຊິ່ງມີຫຼາຍຂະແໜງການເຊັ່ນ: ການປຸງແຕງ ແລະ ການຜະລິດ, ການປິ່ນປົວພະຍາດ, ການເງິນ, ໂລຈິດສຕິກ, ການຄາເອເລັກໂຕຼນິກຂາມແດນ ແລະ ອາຫານເຄື່ອງດື່ມເປັນຕົ້ນ, ໄດສາງວຽກເຮັດງານທຳຫລາຍກວາ 5000 ຕໍາແໜງ.ໂດຍສະເພາະການເຂົ້າມາຂອງກຸມບໍລິສັດການແພດທີ່ມີເຕັກໂນໂລຊີສູງ ແລະ ວິສາຫະກິດເຄື່ອງນຸງໄດເປັນແຮງຊກດັນການພັດທະນາ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດບເຕັນ.