ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດລະຫວ່າງລາວ ແລະ ຢຸນນານ ແຕກດອກອອກຜົນ

2020-10-19 17:17:53 |ມາຈາກ: ວາລະສານ ຈຳປາ

“ສາຍພູສາຍນໍ້າຕິດຈອດກັນ, ດອກໄມແຫງມິດຕະພາບເບັ່ງບານໄປທົ່ວທຸກແຫງ.”

ປະເທດຈີນ ແລະ ປະເທດລາວດື່ມນໍ້າສາຍດຽວກັນ, ການໄປມາຫາສູກັນ ມີປະຫວັດສາດອັນຍາວນານ. ທັງສອງປະເທດຍຶດໝັ້ນສາຍພົວພັນ “ສີ່ດີ” ນຳກັນ ຄື: ເປັນບານໃກເຮືອນຄຽງທີ່ດີ ໝູເພື່ອນທີ່ດີ ສະຫາຍທີ່ດີ ແລະ ຄູຮວມມືທີ່ດີ, ໃນທາງດານການເມືອງກໍສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ທາງດານເສດຖະກິດມີການຮວມມືກັນຮອບດານ,, ມິດຕະພາບບານໃກເຮືອນຄຽງອັນເປັນມູນເຊື້ອສືບຕຂະຫຍາຍຕົວສູລວງເລິກ.

ຄຽງຄູກັບສາຍພົວພັນລາວ-ຈີນ ພັດທະນາເຖິງລະດັບສູງອັນໃໝ, ແຂວງຢຸນນານທີ່ເປັນພຽງແຂວງດຽວຂອງປະເທດຈີນ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດລາວ, ໄດສົ່ງເສີມບົດບາດອັນຕັ້ງໜາເຂົ້າໃນການກສາງຄູຮວມຊາຕາກຳລາວ-ຈີນ.

ປີ 2019, ການພົວພັນຄູຮວມມືຍຸດທະສາດຮອບດານລະຫວາງສອງປະເທດລາວ-ຈີນ ພໍດີໄດຄົບຮອບ 10 ປີ, ປີນີ້ ກໍເປັນປີທີ່ຄະນະປະສານງານຮວມມືແຂວງຢຸນນານ ສປ ຈີນ ກັບພາກເໜືອ ສປປ ລາວ ໄດສາງຕັ້ງຂຶ້ນຄົບຮອບ 15 ປີ. ໃນກອງປະຊມຄັ້ງທີ X ຂອງຄະນະປະສານງານຮວມມືແຂວງຢຸນນານ ສປ ຈີນ ກັບ ພາກເໜືອ ສປປ ລາວ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູແຂວງຢຸນນານໃນເດືອນ ພະຈິກ 2019, ຄະນະຜູແທນຫຼາຍຮອຍກວາຄົນ ໄດ ເຂົ້າຮວມ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັນເພື່ອລົງເລິກການຮວມມືນຳກັນ.

ແຂວງຢຸນນານ ແລະ ປະເທດລາວເປັນຄູຮວມທາງການຄາທີ່ສຳຄັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ຍອດມູນຄາການຄາລະຫວາງແຂວງຢຸນນານ ແລະ ປະເທດລາວໃນປີ 2019 ໄດບັນລຸເຖິງ 8,69 ຕື້ຢວນ, ເຊິ່ງໄດເພີ່ມຂຶ້ນ 23,5% ເມື່ອປຽບທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນ. ພາກສວນຮາດແວຊອບແວຂອງເຂດຮວມມືເສດຖະກິດບເຕັນ-ບຫານ ລາວ-ຈີນ ແລະ ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ ໄດມີການຍົກລະດັບສູງຂຶ້ນຢາງບຢຸດຢັ້ງ, ເຊິ່ງກໍໄດດຶງດູດວິສາຫະກິດມາຕັ້ງຫຼັກປັກຖານນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ.

ການກສາງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຕອນນະຄອນຄຸນໝິງຫານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສືບຕດຳເນີນໄປຢາງບຢຸດຢັ້ງ, ທັງໄດຮັບຄວາມຄືບໜາອັນຍິ່ງໃຫຍຢາງຕເນື່ອງ, ຫົນທາງສາຍໃຫຍທີ່ບັນຈຸຄວາມຫວັງຂອງປະຊາຊົນສອງຊາວລາວ-ຈີນສາຍນີ້ ກໍາລັງຄອຍໆກາຍເປັນຄວາມຈິງ. ທີ່ສະຖານທີ່ຕົວຈິງຂອງການກສາງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ໂຄງການສະໜອງໄຟຟາພາຍນອກຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຕອນປະເທດລາວ ທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍບໍລິສັດ ຕາຂາຍໄຟຟາພາກໃຕຈີນ ຢຸນນານສາກົນ (CSG-YNIC) ກຳລັງດຳເນີນໄປໜາຢາງສະດວກດີ, ໂຄງການດັ່ງກາວເປັນໜຶ່ງໃນຂອດສຳຄັນພາຍໃນຂັ້ນຕອນຮັບປະກັນທົ່ວທັງໝົດເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີ່ຈະສາມາດເປີດການແລນລົດໄດໃນທາຍປີ 2021; ພອມດຽວກັນນັ້ນ, ທາວ ອີໂປຈາງ(Yi bozhang)ພະນັກງານໄວໜຸມຄົນໜຶ່ງຂອງກຸມບໍລິສັດທາງລົດໄຟ ສປ ຈີນ ສາຂາຄຸນໝິງ ຈຳກັດ ຕອນສະໜອງໄຟຟານະຄອນຢູຊີ ພວມຫຍຸງຢູກັບວຽກງານການແປຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມພະນັກງານເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ກັບ ໝູເພື່ອນຮວມງານ. ຫຼັກສູດດັ່ງກາວນີ້ ຈະນໍາໃຊເຂົ້າໃນການບໍລິຫານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ.

ໂດຍເປັນວິສາຫະກິດທອງຖິ່ນລາວ, ບໍລິສັດ ກຣິດຕະພົງກຣຸບ ຈໍາກັດ ໄດເຂົ້າຮວມການບຸກເບີກໄລຍະຕົ້ນຂອງໂຄງການຕົວແບບໃນການຮວມມືລາວ-ຈີນ ເຊັ່ນ: ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ດາວທຽມເລກ 1 ຫຼື ລາວແຊັດ ປະເທດລາວ ແລະ ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເຊດຖານະຄອນວຽງຈັນປະເທດລາວເປັນຕົ້ນ, ບໍລິສັດຍັງໄດມີການຮວມມືແບບລົງເລິກກັບວິສາຫະກິດຫຼາຍແຫງຂອງແຂວງຢຸນນານ;ທາວແຈງຫົງ(Zheng hong)ທີ່ມາຈາກນະຄອນຈາວທົງ(Zhao tong City)ແຂວງຢຸນນານ ໄດໄປປະເທດລາວເພື່ອທຳມາຫາກິນຕັ້ງແຕຕອນອາຍຸ 23 ປີ, ແລະສາງຄອບຄົວກັບສາວລາວຄົນໜຶ່ງ. ປະສົບການບຸກເບີກພາລະກິດອັນໃໝຂອງລາວ ໄດເປັນສັກຂີພິຍານທາອຽງການຮວມມືລະຫວາງລາວ ແລະ ຈີນ ນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ.

ຄໍລຳ “ຈຸດສຸມຂອງວາລະສານຈຳປາ” ສະບັບນີ້, ຈະສຸມໃສເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເຊດຖານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ເຂດຮວມມືເສດຖະກິດຊາຍແດນລາວ-ຈີນ, ແນະນຳສະພາບຄວາມຄືບໜາຂອງວຽກງານການກສາງຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ເພື່ອເລົ່າເລື່ອງວິສາຫະກິດ ແລະ ເລື່ອງບຸກຄົນທີ່ມີສາຍພົວພັນອັນແໜນແຟນກັບການຮວມມືລະຫວາງປະເທດລາວ ແລະ ແຂວງຢຸນນານ, ເພື່ອສອງແສງອະນາຄົດອັນສະຫວາງຂອງການຮວມມືລະຫວາງປະເທດລາວ ແລະ ແຂວງຢຸນນານ.