ຈີນນໍາໃຊ້ຫຼາຍວິທີມາກວດຫາເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊັ່ນ ລົດກວດຫາເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ແບບເຄືອນທີ່, ຫ້ອງທົດລອງພາກສະໜາມ ແລະ ອື່ນໆ.

2021-08-09 19:26:36 |ມາຈາກ:

ຈີນນໍາໃຊ້ຫຼາຍວິທີມາກວດຫາເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຊັ່ນ ລົດກວດຫາເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ແບບເຄືອນທີ່, ຫ້ອງທົດລອງພາກສະໜາມ ແລະ ອື່ນໆ.