ເມືອງເກີງມ້າແຂວງຢຸນນານ: ອ້ອຍ 27,333 ເຮັກຕາເຂົ້າສູ່ໄລຍະການເກັບກ່ຽວ

2021-04-12 16:48:17 |ມາຈາກ:

ເນື້ອທີ່ປູກອ້ອຍ ຂອງເມືອງເກີງມ້າເມືອງຫຼີນຊ່າງແຂວງຢຸນນານມີເຖິງ 27,333 ເຮັກຕາ. ທຸກມື້ນີ້, ອ້ອຍທີ່ປູກຢູ່ທີ່ນີ້ໄດ້ເຂົ້າສູ່ໄລຍະການເກັບກ່ຽວແລ້ວ. ອີງຕາມຂໍ້ມຸນຂ່າວສານ,ເມືອງເກີງມ້າມີປະຊາຊົນຜູ້ປູກອ້ອຍ 120,000 ຄົນ 23,000 ຄົວເຮືອນ, ແລະ ຈຳນວນປະຊາກອນຜູ້ປູກອ້ອຍໄດ້ກວມເອົາ 57% ຂອງຊາວກະສິກອນໃນເມືອງນີ້, ເມືອງນີ້ເປັນເມືອງໃຫຍ່ຂອງການປູກອ້ອຍ.