ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂເລັ່ງລັດການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕາມເສັ້ນທາງແລະການຮ່ວມມືດ້ານວັດທະນະທຳແລະການທ່ອງທ່ຽວສາກົນ

2023-08-02 16:00:04
ມາຈາກ:

ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂເລັ່ງລັດການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕາມເສັ້ນທາງແລະການຮ່ວມມືດ້ານວັດທະນະທຳແລະການທ່ອງທ່ຽວສາກົນ.

ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂເລັ່ງລັດການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕາມເສັ້ນທາງແລະການຮ່ວມມືດ້ານວັດທະນະທຳແລະການທ່ອງທ່ຽວສາກົນ