ມີສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າການໃຊ້ຊີວິດຢູ່ແຂວງຢຸນນານ|ສະຖານທີ່ອອກກຳລັງກາຍທີ່ຢູ່ບ້ານແລະເມືອງຂອງແຂວງຢຸນນານໄດ້ຮັບການປົກຄຸມຢ່າງທົ່ວເຖິງ

2023-03-15 19:16:36
ມາຈາກ:

ໃນປີ 2022, ວຽກງານຕ່າງໆດ້ານກິລາຂອງແຂວງຢຸນນານໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດໃໝ່, ສະຖານທີ່ອອກກຳລັງກາຍທີ່ຢູ່ບ້ານແລະເມືອງຂອງແຂວງຢຸນນານໄດ້ຮັບການປົກຄຸມທັງໝົດຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ເນື້ອທີ່ສະຖານທີ່ອອກກຳລັງກາຍຕໍ່ຫົວຄົນຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 2,5 ຕາແມັດ, ຈຳນວນລວມຂອງພະນັກງານຊີ້ນຳກິລາສັງຄົມແຂວງຢຸນນານໄດ້ກາຍກວ່າ 120.000 ຄົນ, ຈະມີພະນັກງານຊີ້ນຳກິລາສັງຄົມແຂວງຢຸນນານ 2,5 ຄົນຕໍ່ປະຊາຊົນ 1000 ຄົນ, ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການອອກກໍາລັງກາຍເປັນປະຈໍາເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 39,32%, ຈໍານວນຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການອອກກໍາລັງກາຍຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ອາທິດແມ່ນເກີນ 22 ລ້ານຄົນ, ອັດຕາການຜ່ານການວັດແທກສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດແມ່ນຫຼາຍກວ່າ 92,6%.

ໃນປີ 2022, ມີ ໂຄງການທ່ອງທ່ຽວກິລາຂອງແຂວງຢຸນນານ 13 ໂຄງການ ຈະຖືກຄັດເລືອກເປັນໂຄງການທ່ອງທ່ຽວກິລາດີເດັ່ນຂອງຈີນ, ແລະມີ 4 ໂຄງການ ທີ່ຈະຖືກຄັດເລືອກເປັນ 10 ໂຄງການນໍຳໜ້າຂອງປະເທດ, ເປັນອັນດັບໜຶ່ງຂອງປະເທດຈີນ.

ມີສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າການໃຊ້ຊີວິດຢູ່ແຂວງຢຸນນານ|ສະຖານທີ່ອອກກຳລັງກາຍທີ່ຢູ່ບ້ານແລະເມືອງຂອງແຂວງຢຸນນານໄດ້ຮັບການປົກຄຸມຢ່າງທົ່ວເຖິງ